3. بررسی روش‌های ساخت کاواک‌های شتاب‌دهنده خطی الکترون و پیاده‌سازی روش مناسب برای پروژه شتاب‌دهنده خطی پژوهشگاه‌ دانش‌های بنیادی

فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی؛ محمد لامعی رشتی؛ ساسان احمدیان نمینی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 215-223

10.18869/acadpub.ijpr.15.2.215

تحت نظارت وف ایرانی