2. ساخت و بهینه‌سازی قرص‌های کامپوزیتی نانوفسفر استرانسیوم سولفید آلاییده با سریم و ساماریوم (SrS:Ce, Sm)، به عنوان آشکارساز تشعشع فضایی

محسن یزدان مهر؛ حسین صادقی؛ مسعود ‌ کاوش تهرانی؛ سید جواد هاشمی فر؛ محمد مهدوی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 525-537

10.29252/ijpr.18.4.525

تحت نظارت وف ایرانی