دوره 24 (1403)
دوره 23 (1402)
دوره 22 (1401)
دوره 21 (1400)
دوره 20 (1399)
دوره 19 (1398)
دوره 18 (1397)
دوره 17 (1396)
دوره 16 (1395)
دوره 15 (1394)
دوره 14 (1393)
دوره 13 (1392)
دوره 12 (1391)
دوره 11 (1390)
دوره 10 (1389)
دوره 9 (1388)
دوره 8 (1387)
دوره 7 (1386)
دوره 6 (1385)
دوره 5 (1384)
دوره 4 (1383)
دوره 3 (1381)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)

طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آهن‌ربای چهارقطبی جهت همگرایی باریکه الکترونی درشتاب‌دهنده پرقدرت صنعتی الکترون

سید خلیل موسوی؛ علی محمد پورصالح؛ سعید حاصل طلب؛ مجتبی مرتضوی؛ عباس بهجت؛ محمد عاطفی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-151

https://doi.org/10.18869/acadpub.ijpr.15.2.145

تحت نظارت وف ایرانی