2. طراحی و ساخت اولین نمونه چهارقطبی الکترومغناطیسی حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران

فرهاد سعیدی؛ جعفر دهقانی؛ وحید مرادی؛ ابوالفضل شهوه؛ محمد رزازیان؛ سمیرا فاتحی؛ حسین قاسم؛ جواد رحیقی؛ رضا پور ایمانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-196

10.18869/acadpub.ijpr.15.2.189

3. چشمه نور ایران، اولین آزمایشگاه ملی برای تحقیقات بین رشته‌ای

جواد رحیقی؛ محمد لامعی رشتی؛ رحمان اقبالی؛ احسان سلیمی؛ حسین قاسم؛ خورشید سرحدی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ جعفر دهقانی؛ فرهاد سعیدی؛ آرش صادقی پناه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 159-173

10.18869/acadpub.ijpr.15.2.159

تحت نظارت وف بومی