2. طراحی و ساخت اولین نمونه چهارقطبی الکترومغناطیسی حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران

فرهاد سعیدی؛ جعفر دهقانی؛ وحید مرادی؛ ابوالفضل شهوه؛ محمد رزازیان؛ سمیرا فاتحی؛ حسین قاسم؛ جواد رحیقی؛ رضا پور ایمانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-196

10.18869/acadpub.ijpr.15.2.189

تحت نظارت وف ایرانی