3. طراحی شتاب‌دهنده سیکلوترون 10 مگا الکترون‌ ولت

راحله صلح‌جو؛ محمدرضا اسدی؛ سعید صابونچی؛ فرزاد ذاکر حسینی؛ ماندانا صالحی؛ علی عبدالرحمن؛ محسن نیکبخت؛ سیده زهرا کراری؛ حسین آفریده؛ میترا قرقره‌چی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 225-234

10.18869/acadpub.ijpr.15.2.225

تحت نظارت وف ایرانی