دوره 24 (1403)
دوره 23 (1402)
دوره 22 (1401)
دوره 21 (1400)
دوره 20 (1399)
دوره 19 (1398)
دوره 18 (1397)
دوره 17 (1396)
دوره 16 (1395)
دوره 15 (1394)
دوره 14 (1393)
دوره 13 (1392)
دوره 12 (1391)
دوره 11 (1390)
دوره 10 (1389)
دوره 9 (1388)
دوره 8 (1387)
دوره 7 (1386)
دوره 6 (1385)
دوره 5 (1384)
دوره 4 (1383)
دوره 3 (1381)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)

آنالیز مو با استفاده از روش بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و مدل ماشین بردار پشتیبان به منظور تشخیص اعتیاد

محمد وحید دستجردی؛ زهرا درخشان زاده؛ سید جبار موسوی؛ حسن رنجبرعسکری؛ محمود سلطان الکتابی

دوره 17، شماره 5، بهمن 1396، صفحه 661-667

https://doi.org/10.29252/ijpr.17.5.661

تحت نظارت وف ایرانی