1. محاسبه انرژی اولین حالت برانگیخته یک چاه پتانسیل سه گانه با استفاده از ابر تقارن

مریم خلج؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری؛ ‍ محسن سربیشه ای وعلی رضا مختاری

دوره 1، شماره 5، بهار 1377، صفحه 282-288

تحت نظارت وف ایرانی