نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

  در این تحقیق نانو ذرات فریت منگنزخالص و آلایش داده شده در ماتریس سیلیکا به روش سل-ژل تهیه شد. اندازه تقریبی دانه ‎ ها برای نمونه فریت منگنز خالص و آلایش داده شده در 25 درصد وزنی سیلیکا با استفاده از رابطه شرر حدود 5.9 و 5.1 نانومتر به دست آمد که با نتایج به دست آمده از TEM در تطابق است. از نتایج XRD نمونه ‎ ها معلوم می‌شود که با اضافه کردن سیلیکا اندازه دانه ‎ ها کوچکتر می ‎ شود. نتایج حاصل از اندازه‌گیری مغناطش نمونه ‎ ها نشان داد که این نمونه ‎ ها دارای پسماند صفر و رفتار ابرپارامغناطیسی می ‎ باشند. با استفاده از نتایج مربوط به پذیرفتاری مغناطیسی ac نمونه ‎ ها و برازش با مدل‌های مختلف رفتار ابرپارامغناطیسی نمونه‌ها بررسی شد. برای نمونه خالص رفتار نمونه به صورت ابرپارا مغناطیسی برهم ‎ کنشی می‌باشد و با آلایش سیلیکا برهم ‎ کنش بین نانو ذرات کاهش می‌یابند و رفتار نمونه ‎ ها به حالت ابرپارامغناطیسی بدون برهم ‎ کنشی میل می ‎ کند. به نظر می ‎ رسد با پوشش نانو ذرات فریت منگنز توسط سیلیکا و فاصله گرفتن این ذرات از هم، برهم ‎ کنش بین آنها از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and investigation of magnetic properties of pure MnFe2O4 ferrite nanoparticles and those dispersed in SiO2 matrix

نویسندگان [English]

  • SE Aalaye 1
  • P Kameli 1
  • H Salamati 1
  • H Arabi 2

چکیده [English]

 In this study, the pure manganese ferrite nanoparticles and those dispersed in silica were prepared by the sol-gel method. The average size of particles, which is estimated from Scherrer formula, is about 6 nm for pure sample and 5 nm for silica dispersed sample. The particles size values are in agreement with the TEM results. Results of magnetization measurements showed that these samples have zero coercivity and are superparamagnet at room temperature. Using the results of ac magnetic susceptibility measurements and analysis by different models, superparamagnetic behavior of magnetic nanoparticles was studied. The behavior of pure sample is interacting superparamagnet and in the silica dispersed sample, the interaction between nanoparticles decreases and the behavior of this sample is non-interacting superparamagnet. It seems that by dispersing the nanoparticles in silica, the distance of particles increases and interaction between ferrite nanoparticles decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manganese ferritenanoparticles
  • superparamagnetic
  • interaction

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی