نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری کرمان و مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ماهان

چکیده

  در این کار سطح مقطع کل تهییج اتم هیدروژن در برخورد با یون (4 ≥Aq+ (1 ≤ q و با استفاده از روش سه جسمی فادیف محاسبه گردیده است. در این محاسبات ابتدا تنها دامنه مرتبه اول الکترونی با در نظر گرفتن پتانسیل برهم‌کنش منظور شد که منجر به محاسبه فاکتور شکل غیر کشسان گردید. در مرحله بعد جمله مرتبه اول هسته­ای به محاسبات اضافه شد. در محاسبه این جمله، از عملگر گذار دو جسمی نزدیک پوسته انرژی استفاده شد. انرژی برخورد در محدوده انرژی­های میانی و بالا (1Mev – 7Mev) در نظر گرفته شد. در نهایت نتایج به دست آمده با نتایج نظری روش جفت شدگی نزدیک تک مرکزی مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of total excitation cross section in the collision of bare ions with atomic hydrogen for transition from ground to and states using Born-Faddeev approximation

نویسندگان [English]

  • R Fathi 1
  • F Shojaei Akbarabadi 1
  • M A Bolorizadeh 2

چکیده [English]

 In this work, total excitation cross section of atomic hydrogen in the collision of bare ion was calculated employing a three body Faddeev formalism. In the present calculation, initially the first order electronic amplitude was calculated using the interaction potential which led to inelastic form factor. Secondly, the first order nuclear amplitude was calculated and added to the first order electronic amplitude. This second term was calculated employing the near-the-shell two body transition operator. The interaction energy was assumed to be in the intermediate and high energy limits . Finally, the results were compared with the relevant cross sections calculated under monocentric close-coupling data in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ion-atom scattering
  • excitation channel
  • Born-Faddeev approximtion
  • cross section

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی