نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

  نانوپودرهای تیتانیا و نانوکامپوزیت های تیتانیا- سیلیکا با استفاده از روش سل- ژل تهیه شدند. اگر چه اندازه نانوبلورک ها و درصد وزنی فاز روتایل (پس از آغاز استحاله) با افزایش دمای تکلیس در دو نمونه افزایش یافت ولی اندازه آنها در نانوکامپوزیت های تیتانیا- سیلیکا کوچک تر از تیتانیای خالص بوده است. محاسبات گاف انرژی اپتیکی غیرمستقیم دو نمونه نشان داده که مقادیر آنها با افزایش دما تا نقطه شروع استحاله و نیز دماهای بالاتر از آن به طور مداوم افزایش یافته و در نتیجه طول موج متناظر با آنها کاهش پیدا نموده است. ولی در حدود نقطه شروع استحاله یک جابه‌جایی قرمز قابل توجه در گاف انرژی اپتیکی غیرمستقیم هر دو نمونه مشاهده شده است. همچنین مقدار این جابه‌جایی در نانوکامپوزیت سیلیکا-تیتانیا بیشتر می باشد. به علاوه در شرایط دمایی یکسان نانوکامپوزیت سیلیکا- تیتانیا، گاف انرژی غیرمستقیم کمتری نسبت به تیتانیای خالص داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the change in the optical band-gap of titania nanoparticles supported on silica

نویسندگان [English]

  • SH Nasirian
  • H Milani Moghaddam

چکیده [English]

  In this letter, titania nanopowder and titania-silica nanocomposite were prepared using sol-gel method. Although the size of nanocrystallites and the mass fraction percent age of rutile phase ( after phase transformation ) were increased by increasing calcination in the two samples , their size in titania-silica nanocomposite was smaller than that in pure titania . Moreover, the calculations of the indirect optical band gap in the two samples show ed that by increasing temperature up to the transition onset point a nd above, the optical band gap had a steady growth and the corresponding wavelength reduced. However , a remarkable red shift in the indirect optical band gap was noticed in both samples around the transition onset point . The red shift was observed more in silica-titania nano composite than in titania nanopowder . In addition, the indirect band gap of silica-titania nano composite was less than that of pure titania in the same temperature conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • titania nanoparticles
  • optical band-gap
  • silica
  • phase transformation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی