نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

  امروزه مزون‌ها و باریون‌های سنگین به وفور در برخورد دهنده بزرگ هادرونی LHC) ) تولید و واپاشیده می شوند. این فرآیندهای واپاشی منابع خوبی برای مطالعه نظریه QCD ، به خصوص بررسی ساختار هادرون‌ها هستند. بنابراین پدیده شناسی تابع ترکش هادرون‌های سنگین یکی از مباحث مهم و بنیادی در دانش فیزیک ذرات بنیادی به حساب می آید. در این تحقیق با محاسبه تابع ترکش مزون‌های سنگین B-(-S0) ، ابتدا نتایج را با مدل‌های شناخته شده پدیده شناسی مقایسه کرده، آنگاه برای اولین بار اثر جرم هادرون را در محاسبات وارد خواهیم کرد. نشان خواهیم داد اثرات جرمی نه تنها موجب افزایش تابع ترکش به ازای مقادیر خاص از سنجه ترکش خواهد شد، بلکه آستانه ای برای تولید مزون سنگین ارائه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of B-meson fragmentation function considering the effect of meson mass

نویسندگان [English]

  • SM Moosavi Nejad
  • A Armat

چکیده [English]

 Nowadays, heavy mesons and baryons are produced and decayed at LHC in abundance. These processes are good sources to study the QCD theory, especially to study the hadron structures. Therefore, the phenomenology of heavy hadrons fragmentation function is a basic and important subject in the Particle Physics. In the present work, we replicate the calculation heavy meson fragmentation function in the quark model and we compare our results with the well known phenomenological results and we also, for the first time, incorporate the effect of hadron mass in the calculations. We show that the mass effect not only increases the fragmentation function for the special values of the scaling variable but also it creates a threshold to produce a heavy meson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fragmentation function
  • heavy mesons
  • phenomenological models

تحت نظارت وف ایرانی