نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  در این مقاله، رسانش وابسته به اسپین یک سیم کوانتومی فرومغناطیس را در حضور یک یا دو نقص با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت بستگی قوی محاسبه نموده و تأثیر چرخش گشتاور مغناطیسی نقص (ها) را بر روی رسانش سامانه بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که در سیم مغناطیسی، مستقل از وجود یا عدم وجود نقص، بازه مجاز انرژی نسبت به حالت غیرمغناطیسی به اندازه پارامتر وارونگی اسپینی جا به جا می شود. با ایجاد نقص و افزایش تعداد آن در یک سیم فرومغناطیسی رسانش بدون (همراه با) وارون شدن اسپین الکترون، کاهش (افزایش) می­یابد. همچنین رسانش شدیداً به چرخش گشتاور مغناطیسی نقص وابسته است و با افزایش تعداد نقص این وابستگی محسوس تر می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of rotation of magnetic moment defects on the spin-dependent conductance of a ferromagnetic nanowire

نویسندگان [English]

  • M Mardaani
  • H Rabani
  • Z Baharloo

چکیده [English]

 In this paper, we calculate the spin-dependent conductance of ferromagnetic quantum wire in the presence of one or two defects by using Green's function method at the tight-binding approach. We study the effect of rotation of defect magnetic moment on the system conductance. The results show that in the magnetic wire, independent of existence or absence of defect, the allowed energy region shifts with amount of spin exchange parameters with respect to nonmagnetic case. By creation of defect and increasing its number in a ferromagnetic wire, the conductance with (without) spin-flip decreases (increases). Moreover, the conductance strongly depends on the rotation of magnetic moments of defect and this dependence becomes more detectable by increasing the number of defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ferromagnetic nanowire
  • defect
  • Green’s function
  • spin-dependent conductance

تحت نظارت وف ایرانی