نویسندگان

چکیده

نوعی از مواد مرکب وجود دارند که از ترکیب نانوذرات فلزات نجیب، مانند طلا، نقره، مس، با یک ماده دی الکتریک، مانند سیلیکا، تشکیل شده‌اند که این ترکیبات خواص منحصر به فردی دارند و کاندیدای مناسبی برای سیستم‌های اپتیکی می‌باشند. در این مقاله با استفاده از روش نظریه گذردهی نوسانات قوی، ضریب گذردهی مؤثر و ضریب پذیرفتاری مؤثر برای ترکیب شیشه با ذرات نانوی فلزی محاسبه می‌گردد، که در آن ذرات نانو کروی شکل می‌باشند. ضریب گذردهی مؤثر و ضریب پذیرفتاری مؤثر برای نمونه مواد کامپوزیت همگن شده محاسبه می‌شود و نتایج به دست آمده با نتایج آزمایش و مدل‌های دیگر مقایسه می‌گردد و ملاحظه می‌شود که داده‌های به دست آمده برای تخمین مرتبه صفرم تطابق مناسب با نتایج آزمایش ندارد ولیکن با داشتن فاصله برهم‌کنشی مناسب برای تخمین مرتبه دوم و سوم در روش گذردهی نوسانات قوی به ویژه در تخمین مرتبه دوم می‌توان به تطابق مناسب رسید. با توجه به تطابق بسیار مناسب روش گذردهی نوسانات قوی با نتایج آزمایش نسبت به مدل‌های دیگر می‌توان نتیجه گرفت که روش گذردهی نوسانات قوی برای محاسبه ضرایب اپتیک خطی و غیر خطی محیط‌های مرکب مدل بهتری نسبت به مدل‌های دیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of correlation length between metallic nanoparticles in nonlinear properties of composition of oxide glass and metallic nanoparticles using SPFT

نویسندگان [English]

  • F. Naseri
  • H. Shahmirzaee

چکیده [English]

There is a kind of composite materials made up of noble metal nanoparticles (such as gold, silver, copper) and a dielectric material (such as silica) with unique properties. In this paper, using Strong Permittivity Fluctuation Theory (SPFT) method, the coefficient of effective permittivity and the effective susceptibility coefficient are calculated for combining glass with metal nanoparticles, assuming that the nanoparticles are spherical. Coefficient of effective permittivity and the effective susceptibility index are estimated for the sample of homogeneous composite materials. And the results of this study are compared with experimental results and other models. It is observed that the data obtained for the zero-order estimate do not match the experimental results. By appropriate correlation length for the second- and third-order, specially for the second-order estimate of SPFT method, conformity between results can be established. Therefore, it can be concluded that SPFT method is betler than other models for calculating and improving the properties of the non-linear model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nano composite
  • effective susceptibility coefficient
  • strong permittivity fluctuation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی