نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

در کار حاضر از فرمول‌بندی برخورد سه جسمی در کانال تهییج در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن استفاده شده است. در محاسبات پتانسیل‌های برهم‌کنش جایگزین ماتریس گذار گردیده‌اند. سطح مقطع جزئی و کل با در نظر گرفتن جملات مرتبه اول و دوم سری فادیف-لاولیس- واتسون در گذار اتم هیدروژن از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته محاسبه شده است. محدوده انرژی برخورد تا و زاویه پراکندگی پوزیترون درجه انتخاب گردیده است. در نهایت نتایج به‌دست آمده با سایر نتایج موجود در دسترس از نظریه‌های قبلی مقایسه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of differential and total cross sections for Positrion-Hydrogen impact with second-order Born-Faddeev approximation in excitation channel

نویسنده [English]

  • R Fathi

چکیده [English]

In this paper, we have implemented a three-body formalism, where the interaction potential is replaced by the transition matrix, in the excitation channel for the collision of positron and atomic hydrogen. Differential and total cross sections are calculated while the first and second order terms of the FWL (Faddeev-Watson-Lovelace) series in the transition from ground state to the first excited state of atomic hydrogen are included. The impact energy range of to and the scattering angle of the scattered positron in the range of (1-180) degrees are selected. At last, the results are compared with the available theoretical data in the literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • three-body impact
  • differential cross Section
  • positron
  • excitation channel
  • Faddeev
M. Charlton and J. Humberston “Positron Physics” Cambridge university press (2001).
D. G. Seely and et al, Phys. Rev. A. 45 (1992) R1287-R1290.
I. Bray and A. T. Stelbovics, Phys. Rev. A 46 (1992) 6995-7011.
H. S. W. Massey and R. A. Smith, Proc. Roy. Soc. A142 (1933) 142-172.
R. Balian, P. Encrenaz and J. Lequeux “Atomic and molecular physics and the interstellar matter” North-Holland, Amsterdam (1974).
D. R. Bates and G. W. Griffing, Proc. Roy. Soc. London. Ser. 66 (1953) 961-971.
H. C. Brinkman and H. A. Kramers, Proc. Acad. Sci. 33 (1930) 973-984.
J. D. Jackson and H. Schiff, Phys. Rev. 89 (1953) 359-365.
D. F. Crothers and R. McCarrol, Proc. Roy. Soc. London. Ser. 86 (1965) 753-761.
R. McCarrol and A. Salin, Proc. Phys. Soc. 90 (1967) 63-72.
M. R. Flannery, J. Phys. B 2 (1969) 1044-1054.
S. Saxena, G. P. Gupta and K. C. Mathur, J. Phys. B 17 (1984) 3743-3762.
Dz. Belkic and R. K. Janev, J. Phys. B 6 (1973) 1020-1035.
D. Salzman, “Atomic physics in hot plasmas” Oxford university press (1998).
R. Fathi, M. A. Bolorizadeh, F. Shojaei Akbarabadi and M. J. Brunger, J. Phys. B 45 (2012) 205201(6pp).
L. Lugosi. B. Paripas. I. K. Gyemant and K. Tokesi, Radiation physics and chemistry journal. 68 (2003) 100-203.
J. Mitroy, Aust. J. Phys, 46 (1993) 751-771.
J. Fiol and R. E. Olson, J. Phys. B 35 (2002) 1173-1184.
S. Alston, Phys. Rev. A. 42 (1989) 331-350.
C. J. Joachain, “Quantum collision theory” North-holand,Amsterdam (1975).
H. R. Walters, J. Phys. B 21 (1988) 1893-1906.
K. Ratnavelu, J. Mitory and A. T. Stelbovics, J. Phys. B 29 (1996) 2775-2796.
R. Fathi, E. Ghanbari-Adivi, M. A. Bolorizadeh, F. Shojaei and M. G. Brunger, J. Phys. B 42 (2009) 125203(9pp).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی