نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

در این مقاله صافی‌های چند کاناله، بر پایه ساختارهای تیو- مورس حاوی شبه‌مواد تک منفی مطالعه شده است. نشان داده شده است که تعداد مدهای تشدیدی در داخل گاف نوار فاز- صفر با افزایش تعداد فصل مشترک‌ها (M) افزایش می‌یابد. تعداد این مدهای تشدیدی دقیقاً برابر با تعداد فصل‌ مشترک‌ها است و می‌توانند به عنوان صافی‌های M - کاناله استفاده شوند. زمانی که اتلاف در نظر گرفته شود، نتایج نشان می‌دهد که میدان الکتریکی مدهای تشدیدی با افزایش تعداد فصل مشترک‌ها (M) و عامل میرایی، میراتر می‌شود. همچنین ارتباط بین عامل کیفیت صافی‌های چند کاناله و تعداد فصل مشترک‌ها (M) بصورت خطی است و عامل کیفیت، با افزیش عامل میرایی، کاهش می‌یابد. این نتایج روشی را فراهم می‌سازد که بتوان با استفاده از تعداد کانال‌ها و عامل کیفیت صافی‌‌های چند کاناله را کنترل و تنظیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tunable M-channel filter based on Thue-Morse heterostructures containing meta materials

نویسندگان [English]

  • H Pashaei Adl
  • S Roshan Entezar

چکیده [English]

In this paper the tunable M-channel filters based on Thue-Morse heterostructures consisting of single -negative materials has been studied. The results showed that the number of resonance modes inside the zero- gap increases as the number of heterogenous interface, M, increases. The number of resonance modes inside the zero- gap is equal to that of heterogenous interface M, and it can be used as M channels filter. This result provides a feasible method to adjust the channel number of multiple-channel filters. When losses are involved, the results showed that the electric fields of the resonance modes decay largely with the increase of the number of heterogenous interface and damping factors. Besides, the relationship between the quality factor of multiple-channel filters and the number of heterogenous interface M is linear, and the quality factor of multiple-channel filters decreases with the increase of the damping factor. These results provide feasible methods to adjust the quality factor of multiple-channel filters

کلیدواژه‌ها [English]

  • heterostructures
  • M-channel filters
  • quality factors
1. D X Hua, L N Hua, and A L Ping, Chinese Science Bulletin 54 (2009) 1002.
2. X Hu, Z Liu, and Q Gong, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 9 (2007) 877.
3. H T Jiang, H Chen, and H Q Li, Phys. Rev. E 69 (2004) 066607.
4. S M wang and L Gao, Opt. Comm. 267 (2006) 197.
5. K Y Kim, Opt. Lett. 30 (2005) 430.
6. L G Wang, H Chen, and S Y Zhu, Phys. Lett. A 350 (2006) 410.
7. X H Deng and N H Liu, Chin. Phys. Lett. 24 (2007) 3168.
8. X H Deng and N H Liu, Chin. Sci. Bull. 53 (2008) 529.
9. X H Deng and N H Liu, Appl. Phys. 42 (2009) 045420.
10. Y H Chen, Appl. Phys. Lett. 92 (2008) 011925.
11. J A Monsoriu, R A Dwpine, and E Silvestre, Eur. Opt. Soci. 2 (2007) 07002.
12. N H Liu, S Y Zhu, and H Chen, et al., Phys. Rev. E 65 (2002) 046607.
13. S M Wang and L Gao, Opt. Commun. 267 (2006) 197

تحت نظارت وف ایرانی