نویسندگان

دانشکده علوم، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه

چکیده

در این مقاله حالت‌های همدوس درهم‌تنیده دوتایی نوسانگر هماهنگ را با استفاده از رونوشت حالت‌های همدوس نوسانگر هماهنگ ایجاد می‌نماییم. نشان خواهیم داد که اگر این حالت‌های درهم‌تنیده، درمحیط خلاء جاسازی شود، درهم‌تنیدگی آنها کاهش می‌یابد، اما نه به طور کامل. همچنین به منظور بررسی ترارسانی، هماندهی مطلوب این حالت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of entanglement and teleportation of the harmonic oscillator bipartite coherent states

نویسندگان [English]

  • A Rabeie and
  • A Fatahizadeh

چکیده [English]

In this paper, we reproduce the harmonic oscillator bipartite coherent states with imperfect cloning of coherent states. We show that if these entangled coherent states are embedded in a vacuum environment, their entanglement is degraded but not totally lost . Also, the optimal fidelity of these states is worked out for investigating their teleportation

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherent states
  • quantum entanglement
  • quantum teleportation
1. D Popov, I Zahari, Vjeckoslav Sajfert, I Luminosu, and D Popov, Int. J. Theor. Phys. 47 (2008) 1441.
2. E Andersson, M Curty, and I Jex, Physical Review A 74 (2006) 022304
3. M Le Ballac, “A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation”, Cambridge University press (2006).
4. C H Bennett, G Brassard, C Crépeau, R Jozsa, A Peres, and W K Wootters, Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1895.
5. A Barenco, D Dutch, A Ekert, and R Jozsa, Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 4085.
6. BC Sanders, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 45 (24) 244002.
7. K Fujii, “Coherent States and some Topics in Quantum Information Theory”, quant-ph/0207178
8. S J D Phoenix, Phys. Rev. A 41 (1990) 5132.
9. H Jeong, M S Kim, and J Lee1, Physical Review A 64 (2001) 052308
10. J Lee and M S Kim, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 4236; J Lee, M S Kim, Y –J Park, and S Lee, J. Mod. Opt. 47 (2000) 2151
11. R Horodecki, P Horodecki, and M Horodecki, Phys. Rev. A 60 (1999) 1888.
12. S Bose and V Vedral, Phys. Rev. A 61 (2000) 040101.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی