نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله، با توجه به مزیت‌های فاز هندسی در کاربردهایی از قبیل محاسبات کوانتومی، به محاسبه فاز هندسی برای سامانه‌های اپتومکانیکی می­پردازیم. تحقیق حاضر را می‌توان به عنوان گامی مهم در راستای استفاده از سامانه‌های اپتومکانیکی در محاسبات کوانتومی با استفاده از فاز هندسی سامانه‌های مزبور به حساب آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geometric phase of optomechanical systems

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdifar
  • Parvin Rahimi
  • Ehsan Amooghorban

چکیده [English]

In this paper, with respect to the advantages of geometric phase in quantum computation, we calculate the geometric phase of the optomechanical systems. This research can be considered as an important step toward using the optomechanical systems in quantum computation with utilizing its geometric phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : geometric phase
  • optomechanical systems
  • quantum computation
[1] A. Ekert, M. Ericsson, P. Hayden, J. A. lones, D. K. L. Oi, V. Vedral, "Geometric quantum computation," Journal of modern optic, 47, 2502 (2000).
[2] J. Anandan, "The geometric phase," Nature, 360, 307 (1992).
[3] M. V. Berry, "Quantal phase factors accompanying adiabatic changes," Proc.Roy. Soc. Lond., A 392, 45 (1984).
[4] Y. Aharonov and J. S. Anandan, "Phase change during a cyclic quantum evolution," Phys. Rev. Lett, 58, 1593 (1987).
[5] I. Guridi, A. Carollo, S. Bose, V. Vedral, "Vacuum indused spin 1/2 Berry's phase," Phys. Rev. Lett, 89, 2 (2002).
[6] C. K. Law, "Interaction between a moving mirror and radiation pressure," Phys. Rev. Lett, 51, 2539 (1994).
[7] D. P. Kleckner, "Micro-Optomechanical Systems for Quantum Optics," PhD Thesis, 8 (2010).
[8] W. Wang, L. C. Wang, "Dynamics of a coupled atom and optomechanical cavity," Journal of the Korean physical society, 57, 705 (2010).
[9] Y. Chang, H. Ian, C. P. Sun, "Triple coupling and parameter resonance in quantum optomechanics with a single atom," J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 42, 1 (2009).

تحت نظارت وف ایرانی