نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

مطالعه فرآیندهای تولید یا واپاشی کوارکونیوم­های سنگین (حالت مقید کوارک-آنتی­ کوارک سنگین) ابزار قدرتمندی برای تست درک­مان از دینامیک برهم‌کنشهای قوی و نظریه QCD است. فرآیند ترکش ساز و کار غالب برای تولید کوارکونیوم­ های سنگین در تکانه عرضی زیاد است. ترکش به فرآیند تولید یک پارتون با انرژی زیاد اشاره دارد که نهایتاً متلاشی شده و کوارکونیوم سنگین را بوجود می­ آورد. در تمام مقالاتی که تاکنون به محاسبه نظری توابع ترکش مزون­ها یا باریون­های سنگین پرداخته شده است برای تابع موج مزون یا باریون سنگین از تقریب تابع دلتای دیراک استفاده شده است. در این مقاله با کار در چار-چوب QCD اختلالی و با در نظر گرفتن اثرات تابع موج مزون، تابع ترکش گلوئون به چارمونیوم S-wave اسپین سه‌تایه J/psi را به دست می­ آوریم. جهت در نظر گرفتن جنبه واقعی حالت مقید مزون از یک تابع موج مزونی استفاده خواهیم کرد که از تابع دلتای دیراک متفاوت بوده و در واقع حد غیرنسبیتی حل معادله Bethe-Salpeter است. در انتها با ارائه نتایج عددی نشان خواهیم داد که تابع موج مزونی پیشنهاد شده تا چه حد نتایج پیشین را تغییر خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gluon fragmentation into a vector charmonium J/psi considering the effect of meson wave function

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Moosavi nejad

چکیده [English]

Studying the production or decay processes of heavy quarkonia (the bound state of heavy quark-antiquark) is a powerful tool to test our understanding of strong interaction dynamics and QCD theory. Fragmentation is the dominant production mechanism for heavy quarkonia with large transverse momentum. The fragmentation refers to the production process of a parton with high transverse momentum which subsequently decays into a heavy quarkonia. In all previous manuscript where the fragmentation functions of heavy mesons or baryons are calculated, authors have used the approximation of a Dirac delta function for the meson wave function. In the present paper by working in a perturbative QCD framework and by considering the effect of meson wave functions we calculate the fragmentation function of a gluon into a spin-triplet S-wave charmonium J/psi.  To consider the real aspect of meson bound state we apply a mesonic wave function which is different of Dirac delta function and is a nonrelativistic limit of the Bethe-Salpeter equation. Finally, we present our numerical results and show that how the proposed wave function improves the previous results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gluon
  • fragmentation function
  • Vector charmonium J/psi
  • Meson wave function
[1] E. Bratten and T. C. Yuan, Phys. Rev. Lett 71 (1993) 1673.
[2] E. Braaten, K. m. Cheung, S. Fleming and T. C. Yuan, Phys. Rev. D 51 (1995) 4819.
[3] J. D. Bjorken, Phys. Rev. D 17 (1978) 171.
[4] V. N. Gribov and L. N. Lipatov, Sov. J. Nucl. Phys. 15 (1972) 438; Nucl. Phys. B 126 (1977) 298.
[5] M. Soleymaninia, A. N. Khorramian, S. M. Moosavi Nejad and F. Arbabifar. Phys. Rev. D 88 (2013) 5, 054019.
[6] S. M. Moosavi Nejad, M. Soleymaninia and A. Maktoubian, arXiv: 1512.01855 [hep-ph].
[7] M. Suzuki, Phys. Rev. D 33 (1986) 676.
[8] M. Suzuki, Phys. Phys. Lett. B 71 (1977) 139.
[9] S. M. Moosavi Nejad and A. Armat, Eur. Phys. J. Plus 128 (2013) 121.
[10] G. T. Bodwin, E. Braaten, G. P. Lepage, Phys. Rev. D 51, 1125 (1995) 55.
[11] D. P. Roy, K. Sridhar, Phys. Lett. B 339, 141 (1994).
[12] A. F. Falk, M. E. Luke, M. J. Savage, M. B. Wise, Phys. Lett. B 312, 486 (1993).
[13] S. M. Moosavi Nejad, Eur. Phys. J. Plus 130 (2015) 136.
[14] M. A. Gomshi Nobary, J. Phys. G 27 (2001) 21.
[15] M. A. Gomshi Nobary, J. Phys. G 20 (1994) 65.
[16] M. A. Gomshi Nobary, Phys. Lett. B 559 (2003) 239 [Phys. Lett. B 598 (2004) 294].
[17] S. M. Moosavi Nejad and M. Delpasand, Int. J. Mod. Phys. A 30 (2015) 32, 1550179.
[18] R. Sepahvand and S. Dadfar, Nucl. Phys. A 848 (2010) 218.
[19] J. D. Bjorken. Phys. Rev. D 17 (1978) 171.
[20] F. Amiri, B. C. Harms, C. -R. Ji, Phys. Rev. D 32, 2982 (1985).
[21] S. M. Moosavi Nejad, accepted to publish in Eur. Phys. J. A.
[22] W. Qi, C. F. Qiao, J. X. Wang, Phys. Rev. D 75, 074012 (2007).
[23] G. P. Lepage and S. J. Brodsky. Phys. Rev. D 22 (1980) 2157.
[24] S. J. Brodsky and C.-R. Ji, Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 2257.
[25] K. Kolodziej, A. Leike and R Amiri, Phys. Lett. B 348, 219 (1995).
[26] J. H. Kuhn, J. Kaplan and E. Safiani, Nucl. Phys. B 157 (1979) 125.
[27] B. A. Kniehl, G. Kramer and S. M. Moosavi Nejad, Nucl. Phys. B 862, 720 (2012).

تحت نظارت وف ایرانی