نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در کار حاضر محاسبه سطح مقطع جزئی و کل برای تولید اتم پادهیدروژن در حالت پایه و چند حالت برانگیخته، توسط بازچینی‌های مختلف هامیلتونی و با استفاده از پتانسیل‌های برهم‌کنشی الکترونی و الکترون- پادپروتون، به عنوان تقریب‌های بورن موج تخت و بورن موج واپیچیده کولنی در محدوده انرژی‌های میانی و بالا انجام شده است. در این محاسبات اتم پوزیترونیوم در حالت پایه در نظر گرفته شده و تشکیل اتم پادهیدروژن در حالت پایه و حالت‌های برانگیخته2p 2s  مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده به صورت سطح مقطع جزئی و کل با داده‌های تجربی و نظریه‌های مختلف در دسترس مقایسه شده است. محاسبات نشان می‌دهند که تقریب بورن موج تخت در کانال بازآرایی بار برخلاف کانال تهییج به نتایج بهتری در مقایسه با تقریب بورن موج واپیچیده کولنی منجر خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of anti-hydrogen atom by charge transfer process in anti-proton-positronium atom impact

نویسندگان [English]

  • R fathi
  • H Pishkooi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Hydrogen
  • positronium
  • differential cross Section
  • Coulomb wave function
1. M Charlton et al., Phys. Rep. 241 (1994) 65.
2. M H Holzscheiter, and M Charlton, Rep. Prog. Phys. 62 (1999) 1.
3. J Eades, and F J Hartmann, Rev. Mod. Phys. 71 (1999) 373.
4. M H Holzscheiter et al., Hyp. Int. 109 (1997) 1.
5. G Baur et al., Phys. Lett. B 368 (1996) 251.
6. M Amoretti et al., Phys. Lett. B 583 (2004) 59.
7. G Gabriels et al., Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 113001 (4pp).
8. A Chattopadhyay and C Sinha, Phys. Rev. A 74 (2006) 022501.
9. D B Cassidy, J P Merrison, M Charlton, J Mitroy and G Ryzhikh, J. Phys. B 32 (1999) 1923.
10. J Mitroy and G Ryzhikh, J. Phys. B 30 (1997) L371.
11. N Yamanaka and Y Kino, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 214 (2004) 40.
12. H C Brinkman and H A Kramers, Proc. Acad. Sci. 33 (1930) 973.
13. J D Jackson and H Schiff, Phys. Rev. 89 (1953) 359.
14. S Geltman, J. Phys. B 4 (1971) 1288.
15. R P Feynman, Phys. Rev. 76 (1949) 769.
16. A Nordsiek, Phys. Rev. 93 (1954) 785.
17. S Tripathi, R Biswas and C Sinha, Phys. Rev. A 51 (1995) 3584.
18. J P Merrison et al., Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 2728.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی