نویسندگان

انرژی اتمی ایران

چکیده

ااین مقاله با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه سازی شده دو دستگاه پلاسمای کانونی نوع فیلیپوف با اندازه‌های کوچک و بزرگ، تهیه شده است. در قسمت اول مقاله، موضوع کانونی شدن پلاسما مطرح گردیده و پارامترهای دو دستگاه معرفی شده‌اند. پس از آن نتایج بررسی‌های تجربی در زمینه وابستگی زمان تنگش پلاسما به فشار گاز ارائه شده است. در قسمت بعدی مبانی نظری مدل ام- ال مرور شده و سپس نتایج حاصل از کاربرد این مدل در شبیه‌سازی دو دستگاه ارائه شده است. هم نتایج تجربی و هم نتایج شبیه‌سازی نشان دادند که در دستگاه بزرگ‌تر، حساسیت زمان تنگش پلاسما به تغییرات فشار گاز به وضوح بیشتر است. این پژوهش همچنین نشان داد که احتمالاً پیش‌بینی‌های مدل ام- ال، برای دستگاه بزرگ‌تر، دقیق‌تر از پیش‌بینی‌های آن برای دستگاه کوچک‌تر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the pinch-time dependence to the gas pressure, in Filippov type plasma focus devices

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amirhamzeh Tafreshi
  • Dariush Rostamifard
  • Ali Nasiri

چکیده [English]

Abstract: This paper has been prepared by using experimental and simulated data due to a large and a small Filippov type plasma focus devices. In the first part of the paper, the plasma-focusing phenomenon is introduced and the parameters of the devices are presented. Then the results of empirical studies of the pinch-time dependence to the gas pressure are provided. In the next part, the theoretical basis of the ML-model is reviewed and the results of applying this model to simulate the two devices are presented. Both simulated and experimental results showed that in the larger device, the pinch time is clearly more sensitive to the pressure variations. The study also showed that the model predictions for larger device are more accurate than the predictions for the smaller device.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Plasma focus
  • Filippov
  • ML model
  • gas pressure
  • pinch time
1- N V Filippov, T I Filippova and V P Vinogradov, Nuclear fusion suppl. 2 (1962) 577.
2- J W Mather, Phys. Fluid suppl. 7 (1964) 5.
3- L. Soto, Plasma Control. Fusion, 47(2005) 361-381.
4- N.V. Filippov, T.I. Filippova, A.N. Filippov, M.A. Karakin, E.Yu. Khautiev, V.I. Krauz, V.V. Mialton. S.A. Nikulin, V.P. Tykshaev, and V.P. vinogradov, Czech. J. of Physics, 50 (2000) 127.
5- J.O. Pouzo and M. M. Milanese, IEEE Trans. Plasma Sci., 6 (2003) 1237- 1242.
6- R. Gratton, A.R. Piriz, Nuclear Fusion, 26 (1986) 483.
7- C.K. Choi, L.T. Cox, G.T. Nakafuji, Proc. of IEEE Symp. on Fusion Eng., 30 Sep. - 5 Oct., 2 (1995), 1251-1253.
8- B. Temple, O. Barnouin, and G.H. Miley, Fusion Science and Technology, 19 (1991) 846-851.
9- Y. Kato, I. Ochiai, Y. Watanabe and S. Murayama, J. Vac. Sci. Technol. B 6 (1988) 195.
10- S. Lee, V. Kudryashov, P. Lee, G. Zhang, A. Serban. M. Liu, X. Feng, S.V. Springham. T.K.S. Wong, and C. Selvam, ICPP&25th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Physics, Praha, 29 June – 3 July. ECA 22 (1998) 2591-2594.
11- Vladymir A. Gribkov, Nukleonika 45 (2000) 149-153.
12- L.I. Ivanov, V.N. Pimenov, S.A. Maslyaevet, Elena V. Dyomina, Vladimir A. Gribkov, Franco Mezzetti, Paola DeChiara, and Linda Pizzo, Nukleonika, 45 (2000) 203-207.
13- Chhaya R. Kant, M. P. Srivastava, and R.S. Rawat, Physics Letters A. 239 (1998) 109-114.
14- R.S. Rawat, T. Zhang, K.S. Thomas Gan, P. Lee, and R.V. Ramanujan, Applied Surface Science, 253 (2006) 1611-1615.
15- V. I. Krauz, M.G. Levashova, M.A. Karakin, O.N. Krokhin, V.S. Lisitsa, A.N. Mokeev, V.V. Myalton, V.Ya Nikulin, A.V. Oginov. V.P. Smirnov, and V.E. Fortov, Plasma Physics Reports, 34 (2008) 43-51.
16- S. Lee, Journal of Fusion Energy, 33 (2014), 319-335.
17- V. Siahpoush, M.A. Tafreshi, S. Sobhanian, and S. Khorram, Plasma Phys. and Control. Fusion 47 (2005) 1065-1075.
18- V. Damideh, M. A. Tafreshi, A. Heidarnia, A. Asle-Zaeem, A. Sadighzadeh, J. Fusion Energ. 30 (2011) 462–465.
19- T.D. Mahabadi and M.A. Tafreshi, Plasma Phys. and Control. Fusion, 49 (2007) 1447-1455.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی