نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

یکی از ویژگی‌های نظریه میدان همدیس در دو بعد ناوردایی تابع پارش تحت تبدیل‌های آجری است. با به ‌کار گیری ناوردایی آجری تابع پارش، مجموعه‌ای از قیود روی مشتقات تابع پارش (در یک نقطه خاص) به ‌دست آمده است. این مجموعه از قیود بسط دمای متوسط نامیده می‌شود. اخیراً، برای نظریه‌هایی که بار مرکزی چپ و بار مرکزی راست در آنها بزرگ‌تر از یک است، با استفاده از بسط دمای متوسط برای مشتق‌های مرتبه اول و مرتبه سوم، کران بالا روی بعد همدیس میدان‌های اولیه، به‌ دست آمده است. به منظور بهبود این کران بالا، روش تابعک خطی در نظریه‌هایی که تنها تقارن دستیده در آنها، تقارن ویراسورو است، به کار گرفته شده است. در این مقاله با برداشتن این قید که تقارن ویراسورو تنها تقارن دستیده در نظریه باشد، و به ‌کار گیری بسط دمای متوسط با در نظر گرفتن مرتبه دلخواه مشتق‌ گیری، کران بهتری روی بعد همدیس اولین میدان اولیه به ‌دست می‌آوریم. نشان خواهیم داد که کران بالا به مرتبه مشتق‌ گیری بستگی دارد. در این مقاله به مطالعه مقدار بهینه مرتبه مشتق ‌گیری که توسط آن کران بالای بهتری به‌ دست می‌آید، می‌پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Upper Bound on the Scaling Dimension in 2 Dimensional CFT

نویسنده [English]

  • Maryam Ashrafi

چکیده [English]

Modular invarinat, constraints the spectrum of the theory. Using the medum temprature expansion, for first and third order of derivative, a universal upper bound on the lowest primary field has been obtained in recent researches.  In this paper, we will improve the upper bound on the scaling dimension of the lowest primary field. We use by the medium temprature expansion for an arbitrary orders of derivative. We show that the upper bound depends on the order of derivative. In this research, we obtain the optimal values of the order of derivatives which leads to the best upper bound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conformal Field Theory
  • Modular Invariant
  • Primary Fields
  • Medium Temprature Expansion
A. M. Polyakov, JETP Lett. 12 (1970)381
A. A. Migdal, Phys. Lett. B 37 (1971) 386
A. M. Polyakov, Zh. Eksp. Teor.Fiz. 66 (1974) 23
F. A. Dolan and H. Osborn, Nucl. Phys. B 599 (2001) 459
F. A. Dolan and H. Osborn, Nucl. Phys. B 678 (2004)491
R. Rattazzi, V. S. Rychkov, E. Tonni and A. Vichi, JHEP 0812 (2008) 031
V. S. Rychkov and A. Vichi, Phys. Rev. D 80 (2009) 045006
R. Rattazzi, S. Rychkov and A. Vichi, J. Phys. A 44 (2011) 035402
A. Vichi, JHEP 1201 (2012) 162
F. Caracciolo and V. S. Rychkov, Phys. Rev. D 81 (2010) 085037
R. Rattazzi, S. Rychkov and A. Vichi, Phys. Rev. D 83 (2011) 046011
D. Poland and D. Simmons-Dun, JHEP 1105 (2011) 017
J. L. Cardy, Nucl. Phys. B 270 (1986) 186
S. Carlip, S. Carlip, Class. Quant. Grav. 17 (2000) 4175
F. Loran, M. M. Sheikh-Jabbari and M. Vincon, JHEP 1101 (2011) 110
S. Hellerman, JHEP 1108 (2011) 130
D. Friedan and C. A. Keller, JHEP 1310 (2013) 180
S. Hellerman and C. Schmidt-Colinet, JHEP 1108 (2011) 127
D. Friedan and C. A. Keller, JHEP 1310 (2013) 180
C. A. Keller and H. Ooguri, Commun. Math. Phys. 324 (2013) 107
C. A. Keller, Proc. Symp. Pure Math. 88 (2014) 307
J. D. Qualls and A. D. Shapere, JHEP 1405 (2014) 091
J. D. Qualls, JHEP 1512 (2015) 001
J. D. Qualls, arXiv:1508.00548 [hep-th].
N. Benjamin, E. Dyer, A. L. Fitzpatrick and S. Kachru, arXiv:1603.09745
M. R. Gaberdiel, S. Gukov, C. A. Keller, G. W. Moore and H. Ooguri, Commun.Num.Theor.Phys. 2 (2008) 743

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی