نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

شفافیت القای الکترومغناطیسی یک پدیده اپتیکی است که در آن تأثیر ماده در یک نوار بسامدی خاص بر روی انتشار پرتوی تابش الکترومغناطیسی حذف می‌شود. در این کار، شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک ساختار فرامواد پیشنهادی در ابعاد میلی‌متر و در ناحیه بسامدی گیگا‌هرتز مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج محاسبات نشان داد که در این ساختار با شکست تقارن هندسی، در بسامدهای معینی شفافیت القایی الکترومغناطیسی با Q عامل بالا و میزان عبور بالا حاصل می‌گردد. مطالعات حساسیت‌سنجی نشان داد که استفاده از فلز نقره در ساختار به میزان قابل توجهی ضریب کیفیت را افزایش می‌دهد به طوری که این کمیت برای طلا و مس 338 ولی در نقره به677 می‌رسد. به علاوه، با کاهش دما شدت عبور در ساختار افزایش یافته و به حدود قابل قبول 98‌% می‌رسد. این ساختار می‌تواند گزینه مناسبی برای کاربردهای نور کند باشد و می‌تواند برای تقویت نور در مایکرو ساختارها مورد بهره‌برداری قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A planar metamaterial design for electromagnetically induced transparency

نویسندگان [English]

  • ُ S Ahmadi
  • A Rezaei-Latifi

چکیده [English]

Electromagnetically induced transparency is an optical phenomenon that is characterized by the elimination of the effect of a medium on a propagating beam of electromagnetic radiation in a specific frequency band. In this study, EIT was investigated at a proposed metamaterial with the dimensions milimeter and in the area of frequency of GHz. The computation results indicated that EIT with high transmission rate and high Q factor occurs in certain frequencies by breaking the symmetry in this structure. The sensitivity studies showed that the use of silver in the structure increases the quality factor so significantly that this quantity reaches 338 for gold and copper, while it reaches 677 for silver. In addition, By reducing the temperature, the transmission rate in the structure increases and reaches acceptable degree 98%. This structure can be an appropriate option for slow light usages, and it can be utilized for light amplification in microwave structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetically-Induced-Transparency
  • quality factor
  • Geometric symmetry breaking
1. K J A I Boller and S E Harris, Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 2593.
2. S E Harris, Phys. Today 50 (1997) 36.
3. M A I Fleischhauer and J P Marangos, Rev. Mod. Phys. 77 (2005) 633.
4. S E Harris, and L V Hau, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 4611.
5. L V Hau, S E Harris, Z Dutton, and C H Behroozi, 1999. Nature 397 (1999) 6720, 594.
6. Z Vafapour and A Zakery. Plasmonics 11, 2 (2016) 609.
7. N Niakan, M Askari, and A Zakery, “Journal of the Optical Society of America”, B 29, 9 (2012) 2329.
8. N Liu, L Langguth, T Weiss, J Kastel, M Fleischhauer, T Pfau, and H Giessen, Nature Mater. 8 (209) 758.
9. R Singh, C Rockstuhl, F Lederer, and W L Zhang, Phys. Rev. B 79 (2009) 085111.
10. F Hao, Y Sonnefraud, P V Dorpe, S A Maier, N J Halas, and P Nordlander, Nano Lett. 8 (2008) 3983.
11. P Tassin, L Zhang, T Koschny, E N Economou, and C M Soukoulis, Optics Express 17 (2009) 5595.
12. L Zhang, P Tassin, T Koschny, C Kurter, S M Anlage, and C M Soukoulis, Applied Physics Letters 97 (2009) 241904.
13. S R S Han, L Cong, and H Yang, J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 3 (2015) 035104.
14. B S Ham, Phys Rev A 78 (2008) 011808.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی