نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشگاه شیراز ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شیراز ایران

چکیده

در نظریه ماده تاریک آناپولی، ماده تاریک از طریق ممان آناپول با ماده معمولی برهم‌کنش آناپول انجام می‌دهد. در این نظریه ماده تاریک، فرمیون مایورانای اسپین  است، بنابراین تنها از طریق عامل شکل آناپول برهم‌کنش الکترومغناطیسی انجام می‌گیرد. لاگرانژی این برهم‌کنش به صورت یک لاگرانژی پدیده ‌شناختی نوشته شده؛ ولی در مورد نظریه‌های بنیادی که این جمله لاگرانژی را می‌توان از آن به دست آورد ایده‌ای داده نشده است. ما برهم‌کنش الکترومغناطیسی نوترینوی مایورانا را در مدل استاندارد در فضا- زمان ناجابه‌جایی و مدل استاندارد تعمیم یافته با نقض لورنتس بررسی کردیم، توانستیم لاگرانژی آناپول را در این دو نظریه بیابیم و در نهایت با تطبیق حدهای داده‌های تجربی و پیش‌بینی‌های نظری حد TeV 5/0 را برای پارامتر ناجابه‌جایی و حد 04/0 را برای d00 یکی از مؤلفه‌های پارامتر نقض لورنتس به دست آوردیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anapole Dark matter in the standard model extension and non-commutative standard model

نویسندگان [English]

  • M Rahimi 1
  • M Haghighat 2

1

2

چکیده [English]

In the ADM the dark matters interact with the ordinary matters exclusively through the electromagnetic anapoles. Meanwhile, the only allowed electromagnetic form factor for the spin 1/2 Majorana fermions is the anapole one. We study the electromagnetic interaction of the Majorana neutrinos in non-commutative standard model (NCSM) and the Lorentz violated extension of the standard model (SME). Consequently, we obtain the anapole form factors in the both models. Comparing the obtained results in the SME with the experimental data only put a bound on d‎00‎-parameter among the SME- parameters which is of the order of 0.04. We estimate a bound of the order of 0.5 TeV on the parameter of non-commutativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anapole
  • Dark matter
  • non-commutative standard model
  • standard model extension
C‎. ‎M‎. ‎Ho and R‎. ‎J‎. ‎Scherrer‎, ‎Phys‎. ‎Lett‎. ‎B 722‎, ‎ (2013) 341‎.
V‎. ‎M‎. ‎Dubovik and V‎. ‎E‎. ‎Kuznetsov‎, ‎Int‎. ‎J‎. ‎Mod‎. ‎Phys‎. ‎A 13‎, ‎ (1998)‎ 5257.
Yu Gao‎, ‎Chiu Man Ho‎, ‎and Robert J‎. ‎Scherrer‎, ‎Phys‎. ‎Rev‎. ‎D 89‎, ‎ (2014)‎ 045006.
M‎. ‎Haghighat‎, ‎I‎. ‎Motie‎, ‎Z‎. ‎Rezaei‎,‎ Int.J.Mod.Phys. A28, 24, (2013) 1350115.‎
M.Mm Ettefaghi;‎M‎. ‎,Haghighat;Phys.Rev.D; 77(2008‎) 056009.

تحت نظارت وف ایرانی