نویسندگان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در مقاله حاضر، ناپایداری امواج در لیزر الکترون آزاد با زمینه پلاسما با در نظر گرفتن خود- میدان ‏های الکتریکی و مغناطیسی بررسی می شود. رابطه پاشندگی در رژیم رامان برای لیزر الکترون آزاد در حضور میدان مغناطیسی ویگلر پیچشی و میدان مغناطیسی محوری یکنواخت با شرایطی که همه مد ها می‌توانند جفت شدگی ناپایدار ایجاد کنند به دست می‌آید. رابطه پاشندگی به دست آمده را به منظور بررسی اثرات خود- میدان‌ها روی ناپایداری امواج به طور عددی حل می‏‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که بیشینه نرخ رشد برای مدارهای گروهI  کاهش می‌‏یابد و برای مدارهای گروه II در مقایسه با حالتی که خود میدان‌ها وجود ندارند افزایش می‌‏یابد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of self-electric and self-magnetic fields on coupling of waves in free electron laser with background plasma

نویسندگان [English]

  • T Mohsenpour
  • M Akbari Alashti

چکیده [English]

In this study, waves instability in free electron laser with background plasma, under the influence of self-electric and self-magnetic fields, are analyzed. A dispersion relation in the Raman regime for free electron laser with a helical wiggler magnetic field and an axial magnetic field derived in which all possible wave modes can have unstable couplings with each other. This dispersion relation is solved numerically to investigate the influence of self-fields on unstable couplings. It was found that self-fields reduce the growth rate of the group I orbits and increase it in the group II orbits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free electron laser
  • background plasma
  • helical wiggler
  • instability
  • coupling
[1] B L Qian, et al., Phys.Plasma 1 (1994) 4089.
[2] A Sharma and V K Tripathi, Phys. Fluids B 5 (1993) 171.
[3] A Sharma and V K Tripathi, Phys. Plasmas 3 (1996) 3116.
[4] W Liu, et al., Int. J. Infrared Millim. Waves 25 (2004) 1053.
[5] K H Tsui and A Serbeto, Phys. Rev. E 58 (1998) 5013.
[6] K K Pant and V K Tripathi, IEEE Trans. Plasma Sci. 22 (1994) 217.
[7] J Parashar, et al., J. Plasma Phys. 58 (1997) 613.
[8] S Babaei, and B Maraghechi, Phys. Plasmas 14 (2007) 053114.
[9] T Mohsenpour and H Alirezaee, Phys. Plasmas 21 (2014) 082113.
[10] T Mohsenpour and N Mehrabi, Phys. Plasmas 20 (2013) 082133.
[11] T Mohsenpour and O K Rezaee Rami, Phys. Plasmas 21 (2014) 072113.
[12] H Ehsani Amri and T Mohsenpour, Phys. Plasmas 23 (2016) 022101.
[13] T Mohsenpour and H Ehsani Amri, Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 034102.
[16] P Weng-Bing and C Ra-Shen, Int. J .Electronics 65 (1988) 551.
[17] A Serbeto and M Virginia Alves, IEEE Trans. Plasma Sci. 21 (1993) 243.
[18] V Petrillo, et al., Phys. Rev. E 51 (1995) 6293.
[19] R N Agarwal, et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 24 (1996) 1197.
[20] S Babaei and B Maraghechi, Phys. Plasmas 15 (2008) 013102.
[21] T Mohsenpour and B Maraghechi, J. plasma physics 81 (2015) 1.
[22] T Kwan and J M Dawson, Phys. Fluids 22 (1979)1089.
[23]. H P Freund, et al., Phys. Rev. A 26 (1982) 2004.
[24] J E Willett, et al., J. Plasma Phys. 66 (2001) 301.
[25] H P Freund, et al., Phys. Fluids B 5 (1993) 2318.
[26] M Esmaeilzadeh, et al., J. Plasma Physics 71 (2005) 367.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی