نویسندگان

گروه فیزیک دانشگاه قم

چکیده

انتقال الکترون دریک زنجیره نامتناهی از چاه‌های کوانتومی (سیم کوانتومی) واداشته که با یک حلقه کوانتومی جفت شده است، بر اساس هامیلتونی بستگی قوی تک نواری به دو روش اختلالی و حل عددی مطالعه شده است. در روش اختلالی بر اساس دینامیک جبر کوانتومی یک رابطه تحلیلی بر حسب ثابت‌های جفت شدگی بین نزدیک‌ترین همسایه‌ها در سیم وحلقه کوانتومی به دست آمده است. با انتخاب سه چاه در حلقه کوانتومی، احتمال‌های گذار از چاه صفرم سیم تحت تأثیر میدان ثابت خارجی به هر کدام از چاه‌های کوانتومی حلقه به ازای مقادیر عددی مختلف ثابت‌های جفت شدگی بین نزدیک‌ترین همسایه‌ها در سیم و حلقه کوانتومی به دو روش بررسی شده است. اثر تغییرات این پارامترها روی مکان وارتفاع بیشینه‌‌های اول مربوط به نمودار احتمال تونل زنی مطالعه و بررسی شد‌ه است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the coupling constants between nearest-neighbors in quantum wire coupled to a ring

نویسندگان [English]

  • H Pahlavani
  • Z Rangraz jeddi
  • M Fazell

چکیده [English]

The electronic transport in an infinite arrays of driven quantum wells coupled to a quantum ring is studied via a single-band tunneling tight-biding Hamiltonian by perturbing and numerical simulations approaches. In the perturbing approach, an analytical relationship in terms of the coupling constants between nearest-neighbors in quantum wire coupled to a ring based on the quantum dynamical algebra is obtained. With a choice of three wells on the quantum ring, the transmission probabilities of electron of the number zero well of an  wire under the effect of a constant field to the first, second and third well of quantum ring has been obtained for different values of the nearest-neighbors coupling constants in  wire and quantum ring of the system. The effect of changes these parameters on the location and height of the first peaks related to the diagrams of transmission probability have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tight-Biding Model
  • Lie algebra
  • transmission probability
  • quantum wire
  • quantum ring
  • Coupling Constants
  • Perturbing Approach
[1] C. M. Fischer, M.Burghard, S. Roth and K. V. Klitzing, Appl. Phys. Lett 66 (1995)3331
[2] R. H. M. Smit, C. Untiedt, G. Rubio-Bollinger, R. C. Segers and J. M. Van Ruitenbeek Phys. Rev. Lett 91 (2003)076805
[3] A. Fuhrer, S.Luscher, T. Ihn, T. Heinzel, K. Ensslin, W. Wegscheiner and M. Bichler Nature 413 (2001)385
[4] M. Kawamura, N. Paul, V. Cherepanov and B. Voigtlanander, Phys. Rev.
Lett . 91 (2003) 096102
[5] P. A. Orellana, M. L. Ladron de Guevara, M. Pacheco and A. Latge, Phys.
Rev. B . 68 (2003) 195321
[6] M. Hjort and S. Staftrom Phys. Rev. B . 62 (2000) 5245
[7] K. Walczak, Stat. Sol. (b). 241 (2004) 2555
[8] P. A. Orellana, and M. Pacheco Phys. Rev. B . 71 (2005) 235330
[9] P. Singha Deo, P. Koskinen and M. Manninen Phys. Rev. B . 72 (2005)
155332-1
[10] M. Buttiker, Phys. Rev. B . 32 (1985) 1846
[11] A. Azari, S. Zabihi A, K. Seyyedi.S, Int. J. Nano Dimens 2(2012) 213
[12] J. Taylor. Gou and J. Wang Phys. Rev. B . 63 (2001) 245407
[13] P. S. Damle A. W. Ghosh and S. Datta Phys. Rev. B . 64 (2001) R201403
[14] K. Walczak, Cent. Eur, J. Chem . 2 (2004) 524
[15] M. Hjort and S. Staftrom Phys. Rev. B . 62 (2000) 5245
[16] D. Walter, D. Neuhauser and R. Baer, Chem. Phys . 299 (2004) 139
[17] K. Walczak, Stat. Sol. (b). 241 (2004) 2555
[18] P. A. Orellana, and M. Pacheco Phys. Rev. B . 71 (2005) 235330
[19] M. Buttiker and C. A. Stafford,Phys. Rev. Lett 76 (1996) 495
[20] H. J. Korsh, S. Mossmann, Phys. Lett. A 317 (2003) 54
[21] H. Pahlavani, F. Arezoumandi, Mod. Phys. Lett. B 26 (2012) 1250054-1

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی