نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

در این پژوهش، نانوسیم­های مغناطیسی نیکل به روش الکتروانباشت پالس acدرون قالب آلومینای آندی  ساخته شده به روش آندایز دو‌مرحله­ای رشد داده شدند. لایه سدی کف حفره­ ها در یک آندایز غیرتعادلی بر اساس یک تابع نمایی تا ولتاژهای 8، 12، 16و 20 ولت نازک‌سازی شد. نمونه با شرایط الکتروانباشت عبارت‌اند از، جریان ثابت 15 میلی‌آمپر، زمان خاموشی 48 میلی‌ثانیه با دماهای بستر 10 و 20 درجه سانتی‌گراد و دمای الکترولیت 30 درجه سانتی‌گراد تهیه گردید. و تاثیر ولتاژ نازک‌سازی لایه سدی و دمای بستر روی بازده الکتروانباشت مورد بررسی قرارگرفت و از آنالیزهایVSM  و SEM استفاده شده است. در این پژوهش متوجه شدیم که در دمای بستر 10 درجه سانتی‌گراد با افزایش ضخامت لایه سدی، بازده نهشت کاهش می‌یابد و در دمای 20 درجه نتیجه عکس خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of magnetic nickel nanowires structural parameterson the electrodeposition efficiency

نویسندگان [English]

  • A Jokar 1
  • A Ramazani 2

چکیده [English]

In this work, magnetic Ni nanowire arrays were ac-pulse electrodeposited into the anodic aluminum oxide (AAO) template fabricated by the common two-step anodization technique. The barrier layers at the  bottom of the pores were exponentially thinned in a non-equilibrium anodization process to 8, 12, 16 and 20 V. These were fabricated using the constant of 15 mA deposition current, 48 mS off-time between pulses, 10, 20 substrate temperatures, and 30°C electrolyte temperature. The effects of thinning voltage and substrate temperature on the electrodeposition efficiency and the magnetic quality of the Ni nanowires were investigated by a Vibrating sample magnetometer (VSM) and a scanning electron microscope (SEM). In this paper, we realized that the bed temperature of 10°C, by increasing the thickness of the barrier layer, reduced deposition efficiency and the temperature was 20 degrees backfired.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nickel nanowire arrays
  • electrodeposition efficiency
  • barrier layer temperature
  • barrier layer thickness
1. H Abbasian, M Almasi Kashi, A Ramezani, and A Khayatian, Iranian Journal of Physics Research 13, 4 (2014) 341.
2. S R Hosseini, M Almasi Kashi, A A Ramazani, and F Eshaghi, Iranian Journal of Physics Research 11, 2 (2011) 181.
3. S Raviolo, F Tejo, N Bajales, and J Escrig, J. Mater. Res. Express 5, 1 (2018).
4. J Azevedo, C Sousa, A Mendes, and J Araújo, J. Nanosci. Nanotechnol. 12 (2012) 9112.
5. M Najafi, S Soltanian, H Danyali, R Hallaj, A Salimi, S M Elahi, and P Servati, J. Mater. Res. 27 (2012) 2382.
6. A Shirazi Tehrani, M Almasi Kashi, A Ramazani, and A H Montazer, Superlattices and Microstructures 95 (2016) 38.
7. R Golipour, A Khayyatian, A Ramazani, and M Almasi Kashi, Iranian Journal of Physics Research 7, 2 (2007) 73.
8. S Samanifar, M Alikhani, M Almasi Kasha, A Ramazani, and A H Montazer, J. Magn. Magn. Mater. 430 (2017) 6.
9. C Sousa, A Apolinario, D Leitao, A Pereira, J Ventura, and J Araujo, J. Mater. Chem. 22 (2012) 3110.
10. A Jokar, A Ramazani, M Almasi-Kashi, and A H Montazer, Materials Science 27 (2016) 3995.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی