نویسنده

چکیده

جواب کرمچاله ای وابسته به زمان معادلات برانس - دیکی در یک پس زمینه تابشی ناهمسانگرد ارایه شده است. میدان نرده ای برانس - دیکی فقط به زمان وابسته است. این وابستگی زمانی به شکل توانی است. نشان داده شده است که هندسه کرمچاله ای برای ω ≥ -3/2 و در نتیجه برای مقدارهای مثبت دلخواه ω امکان پذیر است. حد نسبیت عام جواب به ازای 0= ω به دست می آید نه به ازای  ω →∞ گرچه میدان نرده ای می تواند شرط انرژی را برآورده سازد اما ماده پس زمینه به طور کامل نقض کننده شرط انرژی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wormhole solution of BD theory in an anisotropic radiation background

نویسنده [English]

  • B. Nasre Esfahani

چکیده [English]

  Time-dependent wormhole solution of the BD theory in an anisotropic radiation background is presented. It is also found that the BD scalar field depends only on time. This time dependency is in power-law form. It is shown that the wormhole geometry is valid for ω ≥ -3/2, and for any arbitrary positive values of . The GR limit of our solution is obtained for ω=0 , not for ω→∞ . Though the BD field can be non-exotic, the background material is entirely exotic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress-energy rensor
  • wormhole
  • energy condition

تحت نظارت وف ایرانی