نویسندگان

چکیده

در این بررسی, توزیع زاویه ای پاره های شکافت عناصر طلا و بیسموت با باریکه پروتون درگستره انرژی 25 تا 30 میلیون الکترون ولت با استفاده از آشکارسازهای سد سطحی اندازه گیری شد. ناهمسانگری زاویه ای پاره های شکافت اندازه گیری شده با پیش بینی مدل آماری نقطه زینی استاندارد همخوانی دارد. سطح مقطع کل شکافت این عناصر نیز در انرژیهای تابشی مختلف اندازه گیری شد و با نتایج اندازه گیری قبلی مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fission fragment angular distributions in proton-induced fission of 209 Bi(p,t) and 197 Au(p,f)

نویسندگان [English]

  • S. S.
  • N. H.
  • M. L.

چکیده [English]

  The fission fragment angular distributions have been measured for proton-induced fission of 209Bi and 197Au nuclei using surface barrier detectors at several energies between 25 MeV and 30 MeV. The experimental anisotropies are found to be in agreement with the predictions of the Standard Saddle-Point Statistical Model (SSPSM). The fission cross sections of 209Bi 197Au nuclei were also measured and compared with the previous works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear fission
  • angular distribution
  • Fission cross section
  • 209 Bi(p
  • f)
  • 197 Au(p

تحت نظارت وف ایرانی