نویسندگان

چکیده

  نظریه میدانهای همدیس لگاریتمی را می­توان با استفاده از تبدیلات مقیاس پوچ توان به دست آورد. با استفاده از این نوع تبدیل مقیاس خصوصیات مختلف نظریه­های میدان همدیس لگاریتمی, از جمله توابع همبستگی دو نقطه­ای و سه نقطه­ای را صرفاً با استفاده از قیود تقارن محاسبه می­کنیم. توابع همبستگی چهار نقطه­ای نیاز به محاسبه بردارهای تکین دارد که در این مقاله با استفاده از روش وزنهای پوچ توان, دترمینان کچ, بردارهای تکین و نهایتاً توابع چهار نقطه­ای محاسبه می­شوند. این نتیجه منجر به تعمیم معادله فوق هندسی به یک مجموع معادلات ناهمگن می­شود, که جوابهایی برای آنها ارائه می­شود. در ادامه با استفاده از همین روش, نظریه میدانهای همدیس لگاریتمی نزدیک مرز را تحلیل می­کنیم. در پایان ابر میدانهایی با وزن همدیس0= Δ و2 =Δ معرفی می­شوند که یکی در بردارنده جفت لگاریتمی عمگلرواحد و دیگری شامل جفت لگاریتمی تانسور انرژی تکانه است. سرانجام مبادرت به استنتاج OPE اعضای هر یک از این ابر میدانها می­ورزیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nilpotent weights in conformal field theory

نویسندگان [English]

  • S. Rouhani
  • M. Saadat
  • Moghimi-Araghi

چکیده [English]

  Logarithmic conformal field theory can be obtained using nilpotent weights. Using such scale transformations various properties of the theory were derived. The derivation of four point function needs a knowledge of singular vectors which is derived by including nilpotent variables into the Kac determinant. This leads to inhomogeneous hypergeometric functions. Finally we consider the theory near a boundary and also introduce the concept of superfields where a multiplet of conformal fields are dealt with together. This leads to the OPE of superfields and a logarithmic partner for the energy momentum tensor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • field theory
  • conformal
  • nilpotent

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی