نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدلهای گوناگون مبنی بر هادرونی شدن ذرات را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور ابتدا محور جت را با استفاده از تانسور تکانه و قطری کردن آن برای هر رویداد به دست می آوریم. این تحلیل را با بهره گیری از آشکارساز AMY در حلقه انباشت e+e- در انرژی مرکز جرم 60Gev در شتابدهنده TRISTAN واقع در KEK ژاپن انجام داده ایم. مدلهای مورد مطالعه عبارتند از,مدل وبر, مدل عناصر ماتریسی و مدل بارش پارتون. در اکثر موارد این مدلها پیشگویی های صحیحی از الگوی هادرونی شدن ارائه می دهند. نتایج حاصل از داده های AMY نیز با این مدلها سازگاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

QCD model and comparison with the results of e+e- of annihilation in 60 GeV centre of mass energy

نویسندگان [English]

  • W. Hayati
  • M. E. Zomorrodian
  • H. Sharafi
  • M. Khosravi

چکیده [English]

  We present the QCD models based on the hadronization of final states of e+e- annihilations, in 60 GeV centre of mass energy in the AMY detector at the KEK collider TRISTAN. To achieve this, we first find the jet axis by using the momentum tensor and diagonilizing it for each event. The models under consideration are the Webber, the Matrix Elements and the Parton Shower. In most cases our results are consistent with the models. Our results are also consistent with those obtained from other experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum chromodynamics
  • fragmentation models
  • parton

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی