نویسنده

چکیده

با استفاده از نظریه جرم موثر, ویژه مقادیر انرژی الکترونها و حفره ها در سیمهای کوانتومی با سطح مقطع مستطیلی و مربعی محاسبه شده است. در این تقریب ضمن ارائه شکل خاصی برای وابستگی مکانی جرم موثر حاملها, ارتفاع سد پتانسیل نیز محدود در نظر گرفته شده است. با استفاده از داده های موجود برای سیستم های As/InP In0.53 Ga0.47و GaAs/Ga0.63Al0.37As, ویژه مقادیر انرژی محاسبه و با نتایج به دست آمده از روشهای نظری دیگر مقایسه شده اند. جابه جایی انرژی نیز در سیم کوانتومی Ga0.47In0.53As/InP با روش فوق تعیین شده و با نتایج تجربی موجود مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Energy eigenvalues of carriers in rectangular quantum wires with spatially effective mass

نویسنده [English]

  • E. Sadeghi

چکیده [English]

  Energy eigenvalues of carriers have been calculated for rectangular quantum wires with finite barrier potentials using the effective mass approximation. and systems are considered, and a spatially dependent effective mass is included in effective mass approximation. Calculated values are compared with those obtained earlier by other methods. Experimental values of the energy shift of wires are also compared with the calculations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective mass
  • quantum wire
  • envelope function
  • quantum confinement effect

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی