نویسنده

چکیده

  در این مقاله یک توصیف کامل چهاربعدی خطی برای انتشار و جفت شدن امواج الکترومغناطیسی در کلیترین حالت محیط, یعنی در محیطهایی که در همه جهات فضای سه بعدی ناهمگن و از نظر زمانی ناساکن و در ضمن ناهمسانگرد و جاذب نیز هستند ارائه می­شود. تنها شرط, کندی تغییر خواص خود محیط (مانند چگالی و غیره) است. معادلات دیفرانسیل برای امواج در هر دو حالت انتشار تکی و جفت شدن ارائه و در امتداد مسیرهای موج حل شده­اند.

عنوان مقاله [English]

Four-Dimensional Propagation and Coupling of Electromagnetic Waves in Inhomogenous Anisotropic Non-Stationary Absorbing Media

نویسنده [English]

  • B. S. Sabzevari

چکیده [English]

  A complete linear theory in four dimensional space-time is constructed for propagation and coupling of electromagnetic waves in the most general case, i.e. media where all three space directions are in homogeneous and where temporal changes, anisotropy and absorbtion are also included. The only condition is that the properties of the medium should be slowly varying, Although it is assumed that absorption may be strong. The differential equations for the waves are analytically solved for both individual propagation of the waves and coupling of two waves.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی