نویسندگان

چکیده

   در این مقاله نتایج پژوهش انجام شده برروی خواص مغناطیسی ابررسانای سرامیکی YBa2CU3O7-X/Ag خالص و نمونه­ ای آلاییده شده با نقره (10, 20 و 30 درصد) با استفاده از اندازه­گیری پذیرفتاری مغناطیسی AC آنها, برای میدانهای 8/0 تا 800A/m و دماهای  77k تا  100k, ارائه شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهند که نحوه گرمادهی و آماده سازی بر سختی نمونه و اثر مایسنری آن تأثیر می­گذارند. افزودن نقره پیش از پخت باعث افزایش سختی, کاهش مقاومت حالت عادی, کاهش اثر مایسنر و نقره­ای رنگ شدن نمونه می­شود. افزایش نقره تا 20% باعث افزایش دمای بحرانی, کاهش تأثیر اعمال میدان مغناطیسی, کاهش اتلاف میدان مغناطیسی و کاهش تأثیر شرایط آماده سازی نمونه شده, در عین حال افزودن بیشتر نقره باعث کاهش خواص ابررسانایی می­گردد.

عنوان مقاله [English]

Study of magentic properties of ceramic Yba2Cu3O7-x/Ag

نویسندگان [English]

  • S. Sepehri
  • M. Zargar shoushtari

تحت نظارت وف ایرانی