نویسندگان

چکیده

  در چشمه Am-Be به عنوان یک چشمه (α , n) برهمکنش  Be(α , n) رخ می­دهد و نوترونهایی با انرژیهای متفاوت در کانالهای مختلف تولید می­شوند. در این تحقیق, با استفاده از اعداد کاتوره­ای, این برهمکنش شبیه سازی, و سپس طیف انرژی نوترونهای حاصل محاسبه شده است. در آغاز, فقط یک کانال واکنش, که عمده­ترین کانال است, در نظر گرفته می­شود. این کانال n+12C است که خود شامل سه زیر کانال مجزا می­باشد. سپس, برای رسیدن به وضعیت واقعیتر فرض می­شود که نوترون پس از تولد و پیش از خروج از چشمه, حداکثر یک برهمکنش با ذرات چشمه انجام می­دهد. در پایان, نتایج به دست آمده با نتایج دیگران مقایسه می­شود.

عنوان مقاله [English]

The calculated neutron energy spectrum of & alpha -n sources using Monte Carlo method

نویسندگان [English]

  • M. Khalaj
  • R. Koohi-Fayegh
  • M. H. Hadizadeh Yazdi

تحت نظارت وف ایرانی