نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور، نیشابور

چکیده

نوسانگرهای هماهنگ به خاطر ویژگی‌های دینامیکی در گرانش کوانتومی از اهمیت زیادی برخوردارند. می‌توان دینامیک این نوسانگر را از طریق رابطه عدم قطعیت تعمیم‌یافته، که در مدل‌های مختلف کیهان‌شناسی مثل نظریه ریسمان و گرانش کوانتومی حلقه پیشنهاد شده است مورد اصلاح قرار داد. در این مقاله معادله نوسانگر هماهنگ میرای کوانتومی با توجه به اصل عدم قطعیت تعمیم‌یافته حل شده است، و اثر این اصلاحات در دستگاه نوسانگر میرا مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A damped harmonic oscillator in the GUP framework

نویسنده [English]

  • D Sadatian

چکیده [English]

Harmonic oscillator is significantly important in quantum gravity for its dynamical properties. Dynamics of the harmonic oscillator can be modified by inserting a modified uncertainty relation considered in quantum cosmology models such as string theory and quantum loop gravity theory. In this paper, the equation of damped quantum harmonic oscillator has been solved with respect to the modified uncertainty relation and the effects of this modification have been probed in the case of the damped oscillating system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • damped harmonic quantum oscillator
  • generalized uncertainty principle
1. S Haouat and K Nouicer, Phys. Rev. D 89, 10 (2014) 105030. 2. S Karami and A Mortezapour, Iranian J. Phys. Res. 18, 4 (2019) 603. 3. A Camacho, Int. J. Mod. Phys. D 12 (2003) 1687. 4. T G Philbin, New J. Phys. 14 (2012) 083043. 5. K Nozari and T Azizi, Int. J. Quant. Inf. 3 (2005) 623. 6. Y Wang, J. Phys. A: Math. Gen. 20 (1987) 4739. 7. G Veneziano, Europhys. Lett. 2 (1986) 199. 8. D Amati, M Ciafaloni, and G Veneziano, Phys. Lett. B 197 (1987) 81. 9. M Maggiore, Phys. Lett. B 304 (1993) 65. 10. A Kempf et al., Phys. Rev. D 52 (1995) 110.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی