نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

در این مقاله تصحیحات مرتبه دوم و سوم تانسور انحنا به پیچیدگی هولوگرافی یک حالت دما دار در نظریه میدان همدیس موردمطالعه قرارگرفته است. هندسه دوگان به این حالت دما دار هندسه سیاهچاله شوارتزشایلد پاد دسیته می‌باشد. محاسبات انجام‌شده در این مقاله نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این ترم‌های جدید فقط به‌صورت ضریبی ثابت در نتیجه نهایی یعنی آهنگ رشد پیچیدگی در زمان‌های طولانی ظاهر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Holographic complexity for R2 and R3 gravities

نویسندگان [English]

  • A Naseh
  • Gh Jafari
  • H Zolfi

Department of Physics, Faculty of Science, Urmia University, Urmia. Iran

چکیده [English]

In this paper, the second and third order corrections of the curvature tensor to the holographic complexity of a temperature state in the coherent field theory are studied. Dual geometry of  this  temperate state  is Schwarzschild's anti deSitter black hole geometry. The calculations made in this paper show that considering these new sentences will only appear as a constant coefficient in the final result, that is the rate of complexity growth over long periods of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AdS / CFT duality
  • quantum complexity
  • black hole

ندارد

تحت نظارت وف بومی