نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در کار حاضر، با استفاده از یک مدل پدیده شناختی، کانال   ای برهم‌کنش کائون در- پرواز با دوترون را در تکانه فرودی   مورد بررسی قرار داده‌ایم. در ادامه با لحاظ کردن اثر تشدید   در طیف جرم ناوردای   حاصل از برهم-کنش  ، و مقایسه طیف‌های نظری حاصل از پتانسیل پدیده شناختی به دست آمده با داده‌های تجربی براون، بهترین طیف نظری را بر داده‌های تجربی برازش داده‌ایم. از برازش مذکور حالت تشدیدی  ، حالتی با انرژی  و پهنای  نتیجه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Lambda p invariant mass spectrum in K^--d --->Lambda p pi reaction

نویسندگان [English]

 • M Daneshmand Dizicheh 1
 • J Esmaili 1
 • S Marri 2

1 Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In the present work, the in-flight kaon interaction on the deuteron target at incident  momentum of  is investigated in the channel by a phenomenological potential model. By considering the effect of  resonance in the  invariant mass spectra comes fromreaction, and a comparison between theoretical spectra and Braun’s data, we found the best theoretical spectrum fitted to the experimental data. The energy and width of  resonance state are respectively extracted  and  from the fitting process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • kaonic nuclei
 • interaction and resonance state
 1. ج اسماعیلی، تعیین جرم و پهنای  از طریق جذب تشدیدی کائون منفی متوقف شده در هسته‌های سبک و بررسی سیستم هسته‌ای  با استفاده از روش فدیف، دانشگاه صنعتی اصفهان (1390).

  1. Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 65 (2002) 044005.

  2. T Yamazaki, and Y Akaishi, Phys. Lett. B 535 (2002) 70.

  3. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Lett. B 686 (2010) 23.

  4. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 83 (2011) 055207.

  5. S Marri, and S Z Kalantari, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 282.

  6. S Marri, S Z Kalantari, and J Esmaili, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 361.

  7. S Marri, S Z Kalantari, and J Esmaili, Chin. Phys. C 43 (2019) 064101. 

  8. S Marri, and J Esmaili, Eur. Phys. J. A 55 (2019) 43.10. A. Naderi, J Esmaili, and M. Mohseni, Int. J. Mod. Phys. E 28 (2019) 1950003.


11. S Marri et al., Iranian J. Phys.Res. 18 2 (2018) 291.


11. س مری و همکاران، مجلة پژوهش فیزیک ایران ۱8، 2 (1397) 291. 1. 12.  S Marri et al., Iranian J. Phys.Res. 18, 4 (2019) 539.


12. س مری و همکاران، مجلة پژوهش فیزیک ایران ۱8، 4 (1397) 539.


13. J Esmaili, and N Yahyaei, Iranian J. Phys.Res. 19, 1 (2019) 167.


13. ج اسماعیلی و ن یحیائی، مجلة پژوهش فیزیک ایران ۱9، 1 (1398) 167.


14. J Esmaili et al., Iranian J. Phys.Res. 12, 2 (2012) 137.


14. ج اسماعیلی و همکاران، مجلة پژوهش فیزیک ایران ۱۲، 2 (1391) 137.


15. M Agnello, et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 212303.


16. T Yamazaki, et al., Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 132502.


17. N K Glendenning, and C Kettner Astron. Astrophys. 353 (2000) L9. 1. 18.  (LEPS collaboration) J K Ahn, Nucl. Phys. A 721 (2003) C715.

 2. 19.  (CLAS collaboration) K Moriya, et al., Phys. Rev. C 88 (2013) 035206.

 3. 20.  (HADES collaboration) G Agakishiev, et al., Phys. Rev. C 87 (2010) 025201.


21. H Noumi, J-PARC proposal E31. See http://
j-parc.jp/NuclPart/Proposal
.


22. A Braun et al., Nucl. Phys. B 124 (1977) 45.


23. R H Dalitz, and A. Deloff, Czech. J. Phys. B 32 (1982) 1021.


24. A Deloff, Il. Nuovo. Cimento. 102 (1989) 217.


25. H Feshbach, Ann. Phys. 5 (1958) 357, H Feshbach, Ann. Phys. 19 (1962) 287.


26. Y Yamaguchi, and Y Yamaguchi, Phys. Rev. 95 (1954) 1628, Phys. Rev. 95 (1954) 1365.


27. K A Olive et al.,(Particle Data Group), Chin. Phys. C 38 (2014) 090001.


28. S M Flatte, Phys. Lett. 63 B (1976) 224.


29. م حسنوند، مجلة پژوهش فیزیک ایران ۱6، 1 (1395) 75.


29. M Hassanvand, Iranian J. Phys.Res. 16, 1 (2016) 75.

تحت نظارت وف ایرانی