نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة علوم، گروه فیزیک، دانشگاه قم، قم

چکیده

در این پژوهش، مدهای پلاریتون- پلاسمون سطحی در فصل مشترک یک فلز  ویک لایه نازک کایرال چندگوشی در پیکربندی کرچمان بطور نظری مطالعه شده است. با ترسیم طیف جذب اپتیکی برای نور فرودی با قطبش خطی P ، مدهای  سطحی پلاسمونی از مدهای موجبری تمیز داده شده است. تاثیر پارامترهای ساختاری از قبیل ضخامت لایه نازک کایرال چندگوشی ، ضخامت لایه نازک فلزی و زاویه رشد ستونهای کایرال بر انتشار مدهای پلاسمونی بررسی شده است.نتایج نشان دادکه در فصل مشترک یک لایه نازک کایرال چندگوشی ویک فلز بیش از یک مد پلاسمونی می تواند برانگیخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surface plasmon-polariton modes polygonal chiral thin films

نویسندگان [English]

 • F Babaei
 • V Bikdelo

Department of Physics, Faculty of Science, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

In this research, the surface plasmon-polariton modes at interface of a metal and a polygonal chiral thin film in Kretschman configuration theoretically have been studied. With depiction of optical absorption spectra for P-linear polarized incident light, the surface plasmonic modes from the waveguide modes have been distinguished. The effect of structural parameters such as the thickness of polygonal chiral thin film, the thickness of metallic thin film and the growth angle of chiral columns on the propagation of plasmonic modes has been investigated. The results showd that more than one plasmonic mode can be excited at interface of a polygonal chiral thin film and a metal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • surface plasmon- polariton
 • polygonal chiral thin film
 1. J A Polo Jr and A Lakhtakia, Proc. R. Soc. A 465 (2009) 87.

 2. A Lakhtakia, Opt. Commun 279, 2 (2007) 291.

 3. R H Ritchie, Phys. Rev. 106 (1957) 874.

 4. S E Swiontek, D P Pulsifer, and A Lakhtakia, Proc. SPIE 8833 (2013) 883309.

 5. J A Polo Jr, T G Mackay, and A Lakhtakia, J. Opt. Soc. Am. B 28, 11 (2011) 2656.

 6. K Robbie, M J Brett, and A Lakhtakia, Nature 384 (1996) 616.

 7. K Robbie,and M J Brett, J. Vac. Sci .Tech A. 15, 3 (1997) 1460.

 8. H Savaloni, F Babaei, S Song,and F Placido, App. Sur. Sci. 255, 18 (2009) 8041.

 9. H Savaloni, F Babaei, S Song, and F Placido, Vacuum 85, 7 (2011) 776.

 10. K Robbie, J C Sit , and M J Brett, J. Vac. Sci. Technol. B 16, 5 ( 1998) 1115.

 11. A C van Popta, M J Brett, and J C Sit, J. Appl. Phys. 98, 8 (2005) 083517 .

 12. F Babaei, J. Mod. Opt 60, 16 (2013) 1370.

 13. F Babaei, J. Mod.Opt 60,11 (2013) 886.

  1. F Babaei, and S Shafiian-Barzoki, Plasmonics 9, 3(2014) 595.

  2. F Babaei, and S Shafiian-Barzoki, Plasmonics 9, 6(2014) 1481.

  3. م حسینیان، م س حسینیان، س خوشنویس و ف کاشانیان، مجلۀپژوهشفیزیکایران 15، 4 (1394) 441.16. M Hoseinian, M Hoseinian, S Khoshnevis, and F Kashanian, Iranian J. Phys. Res. 15, 4 (2016) 441. 1. م شریفی، ح پ عدل، ح تجلی و ع بهرامپور، مجلۀپژوهش فیزیکایران 16، 2 (1395) 133.


17. M Sharifi, H Pashaei Adl, and H Tajalli, A Bahrampour, Iranian J. Phys. Res. 16, 2 (2016) 133. 1. م مرادبیگی، ن دانشفر و ط ناصری، مجلۀ پژوهش فیزیک ایران 17، 5 (1396) 709.


18. N Daneshfar, M Moradbeigi, and T Naseri, Iranian J. Phys. Res. 17, 5 (2018) 709. 1. M Faryad, J A Polo Jr, and A Lakhtakia, J. Nanophoton 4, 1 (2010) 043505.

 2. M Faryad and A Lakhtakia, J. Opt. 12 (2010) 085102.

 3. S E Swiontek and A Lakhtakia, J. Nanophoton 10, 3 (2016) 033008.

 4. S E Swiontek, D P Pulsifer, and A Lakhtakia, Sci. Rep. 3 (2013) 1409.

 5. A Lakhtakia, Y J Jen, C-F Lin, J. Nanophoton 3, 1 (2009) 033506.

 6. S H Hosseininezhad and F Babaei, Plasmonics 13, 6(2018) 1867.

 7. I Hodgkinson, Q H Wu, and J Hazel, Appl.Opt 37, 13(1998) 2653.

 8. A Lakhtakia,Opt.Commun. 261, 2(2006) 213.

 9. M Faryad and A Lakhtakia, Phy. Rev. A 83 (2011) 013814.

تحت نظارت وف ایرانی