نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

آشکارسازی سیگنال­ های ضعیف از جمله مسائل مهم در طیف­ سنجی است. از مهم ­ترین پارامترهای این حوزه نسبت سیگنال به نوفه‌ است که تأثیر قابل توجهی در دقت داده ­های نهایی دارد. در همین راستا یکی از موفق­ترین راهکار­ها برای افزایش نسبت سیگنال به نوفه، استفاده از روش مدولاسیون شدت است. در این روش، ابتدا شدت سیگنال اولیه مدوله می ­شود و پس از ورود به دستگاه طیف سنج، به وسیلة تقویت کنندۀ قفل فازی، دمدوله، تقویت و در نهایت از بین نوفه‌های مختلف سیگنال مورد نظر بازیابی می­ شود. شبیه­ سازی ابزاری بسیار مفید برای این منظور است.  شبیه­ سازی، این امکان را به کاربر می­ دهد تا پارامترهای مرتبط را در شرایط اولیه مختلف بررسی کند و آنها را بهینه سازد. مقالة حاضر با استفاده از زبان برنامه­ نویسی گرافیکی لب­ویو، به طراحی تقویت کنندة قفل فازی اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Increasing signal-to-noise ratio and retrieving signal in SNR << 1 by using lock-in amplifier simulation in the LabVIEW software environment

نویسندگان [English]

  • M bakhshian
  • H Abbasi

Faculty of Physics and Energy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Detection of weak signals is one of the important issues in spectroscopy. The most important parameters of this field is the signal to noise ratio, which has a significant effect on the accuracy of the final data. In this regard, one of the most successful methods to increase the signal-to-noise ratio is to apply the intensity modulation method. In this method, first, the intensity of the initial signal is modulated, and after entering in the spectrometer, it is demodulated and amplified by a lock-in amplifier and eventually, the desired signal is recovered from various noises. The simulation allows the user to examine and optimize the related parameters for different initial conditions. The present article is dedicated to designing a lock-in amplifier by applying a LabVIEW graphical programming language

کلیدواژه‌ها [English]

  • spin-optoelectronic
  • transition metal dichalcogenide nanoribbons
  • quantum efficiency
  • full spin polarization
  1. Amplifier, DSP Lock-In. “MODEL SR810.” (1993). Sunnyvale, CA, USA: Stanford Res. Syst.

  2. G Vasilescu, “Electronic noise and interfering signals: principles and applications”, Springer, Science & Business Media (2006).

  3. C Qi, et al. “Design of dual-phase lock-in amplifier used for weak signal detection”. In Industrial Electronics Society, IECON 42nd Annual Conference of the IEEE, (2016).

  4.  Optics, “USB2000+ Fiber Optic Spectrometer Installation and Operation Manual (2011).

تحت نظارت وف ایرانی