نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان

2 گروه علوم، پردیس بیجار، دانشگاه کردستان، بیجار

چکیده

مدل تورمی گرم در قالب مدل کیهان‌شناسی کوانتومی حلقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور دو حالت تورم میانی و ‏تورم لگاریتمی را درنظر می‌گیریم. در هر دو حالت، با فرض ضریب اتلاف ثابت، مدل مدنظر را هم در ناحیة اتلاف ضعیف و ‏هم در ناحیة اتلاف قوی مطالعه می‌کنیم. در هر یک از این موارد، پارامترهای مختلفی از جمله تابع پتانسیل میدان نرده‌ای ‏تورمی و پارامترهای کند غلتش را به دست می‌آوریم. نظریة اختلال و یافتن روابط میان پارامترهای اختلالی نیز مورد مطالعه قرار ‏می‌گیرد‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Warm intermediate and logamediate cosmic inflation with a constant ‎dissipation coefficient in loop quantum gravity

نویسندگان [English]

 • A Ravanpak 1
 • M R Setare 2

1 Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran‎

2 Department of Science, Campus of Bijar, University of Kurdistan, Bijar, Iran

چکیده [English]

Warm inflationary model in the context of loop quantum cosmology is investigated. To this aim we consider two cases intermediate inflation and logamediate inflation. In both the cases, assuming a constant dissipation coefficient, we study the model under consideration in weak dissipation regime and also in strong dissipation regime. In each of these cases, we obtain various parameters such as potential function of inflationary scalar field and slow-roll parameters. Perturbation theory and also finding relations between perturbative parameters is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • warm inflation
 • intermediate
 • logamediate
 • loop quantum cosmology
 • perturbation ‎ ‎‎
 1. D Larson, et al., Astrophys. J. Suppl. 192 (2011) 16.‎

 2. ‎A Guth, Phys. Rev. D 23 (1981) ‎347.

 3. ‎A Albrecht and P J Steinhardt, Phys. Rev. Lett. 48 (1982) ‎1220.

 4. ‎A Berera, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) ‎3218.

 5. ‎F Lucchin and S. Matarrese, Phys. Rev. D 32 (1985) 1316.‎

 6. J D Barrow, Phys. Lett. B 235 (1990) 40.‎

 7. J D Barrow, Phys. Rev. D 51 (1995) 2729.‎

 8. ‎T Thiemann, Lect. Notes Phys. 631 (2003) 41.‎

 9. ‎A Ashtekar and J Lewandowski, Class. Quant. Grav. 21 (2004) R53.‎


10. ‎M Bojowald, Living Rev. Rel. 8 (2005) 11.‎


11. ‎P Singh, Phys. Rev. D 73 (2006) 063508.‎


12. ‎ A D Rendall, Class. Quant. Grav. 22 (2005) 1655.‎


13. ‎S del Campo and R. Herrera, Phys. Lett. B 670 (2009) 266.‎


14. ‎ S del Campo, R. Herrera and A. Toloza, Phys. Rev. D 79 (2009) 083507.‎


15. ‎ M R Setare and V Kamali, J. High Energy Phys. 03 (2013) 066.‎


16. ‎ M R Setare and V Kamali, J Cosmol, Astropart. Phys. 08 (2012) 034.‎


17. ‎M R Setare and V Kamali, Phys. Rev. D 87 (2013) 083524.‎


18. ‎H Farajollahi and A Ravanpak, Phys. Rev. D 84 (2011) 084017.‎


19. ‎ A Ravanpak, H Farajollahi, and G F Fadakar, Astrophys. Space Sci. 361 (2016) 43.‎


20. ‎J D Barrow and N J Nunes, Phys. Rev. D 76 (2007) 043501.‎


21. ‎ A Ravanpak and F Salmeh, Phys. Rev. D 89 (2014) 063504.‎


22. ‎ V Kamali and E N Nik, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 449.‎


23. ‎ A Berera, Contemp. Phys. 47 (2006) 33.‎


24. ‎ M A Cid, S. del Campo and R Herrera, J Cosmol. Astropart. Phys. 0710 (2007) 005.‎


25. ‎ R Herrera, S del Campo and C Campuzano, J. Cosmol. Astropart. Phys. 0610 (2006) ‎‎009.‎


26. ‎ X Zhang and Y Ling, J Cosmol. Astropart. Phys. 0708 (2007) 012.‎


27. ‎ R Herera, Phys. Rev. D 81 (2010) 123511.‎


28. ‎ K Xiao and J Y Zhu, Phys. Lett. B 699 (2011) 217.‎


29. ‎ X M Zhang and J Y Zhu, Phys. Rev. D 87 (2013) 043522.‎


30. ‎R Herera, M Olivares and N Videla, Int. J. Mod. Phys. D 23, 10 (2014) 1450080.‎


31. ‎ M R Setare and V Kamali, Phys. Lett. B 739 (2014) 68.‎


32. ‎Y Zhang, J. Cosmol. Astropart. Phys. 0903 (2009) 023.‎


A N Taylor and A Berrera, Phys. Rev. D 62 (2000) 083517‎. 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی