نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله ما نوع خاصی از برهمکنش میان ماده و انرژی تاریک را بررسی می‌‌کنیم که در آن انرژی تاریک اولیه بروز پیدا می‌کند. این مدل برای اولین بار است که مطرح ‌‌می‌شود و از این نظر خاص است که برخلاف مدل ما، مدل‌های مرسوم برهمکنش میان ماده و انرژی تاریک در کیهان اخیر تاثیر می‌‌گذارند. هرچند به نظر می‌رسد این مدل بایستی به رفع تنش هابل کمک کند، اما برازش پارامترهای آزاد مدل ما با داده‌‌های تابش زمینة کیهانی، ثابت هابل  را نشان می‌‌دهد که با اندازه‌‌گیری‌‌های موضعی و مستقل از مدل در تعارض است. در مورد علت این مسئله بحث ‌‌می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Early dark energy from the dark energy-dark matter interaction ‎

نویسندگان [English]

  • N Khosravi
  • A Banihashemi

‎‎ ‎ Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran‎

چکیده [English]

In this paper we propose a dark energy-dark matter interaction model in which an early dark energy phase ‎emerges. This model is unique since the usual interacting dark matter-energy models affect the late time ‎cosmology and not the early phase. Although it sounds to be a solution for Hubble tension, but CMB dataset ‎prefers , which is inconsistent with local measurements. We will discuss the reasons ‎behind these results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • early dark energy
  • dark energy-dark matter interaction
  • Hubble tension
1-    L Amendola, Physical Review D 62 (2000) 043511.
2-    S Das et. al., Physical Review D 73 (2006) 083509.
3-    E Di Valentino et. al.,“Cosmology intertwined II: The Hubble constant tension”; arXiv:2008.11284.
4-    E Di Valentino et. al., “Cosmology intertwined III:  and”; arXiv:2008.11285.
5-    E Di Valentino et. al., Physics of Dark Universe 30 (2020) 100666.
6-    S Pan et. al., Physical Review D 100 (2019) 103520.
7-    W Yang et. al., Physical Review D 100 (2019) 083509.
8-    V Poulin et. al., Physical Review Letters 122 (2019) 221301.
9-    G Riess et. al., Astrophysics Journal 876,1 (2019) 85.
10- M B Gavela et. al., JCAP 07(2009) E01.
11- N Aghanim et. al., Astronomy and Astrophysics 641(2020) A5.
12- A Lewis Challinor and A Lasenby, Astrophys. J. 538 (2000) 473.
13- Lewis and S Bridle, Phys. Rev. D 66  (2002) 103511.
14- Lewis, Phys. Rev. D 87, 10  (2013) 103529.

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی