نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

2 دانشکدة فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان پژوهشکدة علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

در این تحقیق رفتار ترمولومینسانس دزسنج کلرید پتاسیم با ناخالصی دیسپرسیوم (KCl:Dy) مطالعه شد. به منظور بررسی ریخت‌شناسی‏ اندازه و شکل ذرات ساخته شده از دستگاه پراکندگی پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. کلرید پتاسیم با درصدهای مختلف ناخالصی دیسپرسیوم به روش همرسوبی ساخته شد و بهترین پاسخ ترمولومینسانس نسبت به پرتوهای گاما در 5/0 مول درصد تعیین شد. با استفاده از برنامه شبیه‌ساز کامپیوتری مبتنی بر سینتیک مرتبۀ عام، منحنی درخشش ترمولومینسانس و پارامترهای سینتیک مربوطه محاسبه شد. منحنی درخشش ترمولومینسانس این بلور دو قله در دماهای 393 و 415 کلوین دارد. دیگر خواص دزسنجی‏ از قبیل محوشدگی و ناحیۀ خطی پاسخ دز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of potassium chloride crystals doped with dysprosium and ‎investigation of its thermoluminescence and photoluminescence properties ‎

نویسندگان [English]

 • M Talebi 1
 • E Sadeghi 2
 • M zahedifar 2

1 TL Laboratory Physics Department, University of Kashan, Kashan, Iran

2 TL Laboratory Physics Department, University of Kashan, Kashan, Iran Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan, Iran

چکیده [English]

In this study, the thermoluminescece (TL) behavior of potassium chloride dosimeter doped with dysprosium impurity (KCl:Dy)  was studied. Evaluation of the morphology, shape and size of prepared crystal were done by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) analysis. Potassium chloride was prepared by co-precipitation with different percentages of dysprosium impurities and the best TL response was determined for gamma rays in 0.5 mol% of impurity. The optimum annealing regime was obtained at 700  for 30 minutes. Using a general order kinetic based on computer simulator, the glow curve and corresponding kinetics parameters were calculated. The TL glow curve of synthesized dosimeter shows two peaks at 393 and 415 K. Also, other dosimetric properties such as fading and TL dose response were studied

کلیدواژه‌ها [English]

 • thermoluminescence
 • KCl
 • co-precipitation
 • dysprosium
 • TLD
 1. L Rey. Physica A. 323 (2003) 67.

 2. P K Manimozhi, et al., Research B 264 (2007) 329.

 3. M K Shoushtari, et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 887 (2018) 128.

 4. E Sadeghia, and al., Applied Radiation and Isotopes 136 (2018) 111.

 5. A T Davidson, and et al., Phys. Stat Sol. (c) 4 (2007) 1044.

 6. R Bernal and M Barboza-Flores. Superficies y Vacio. 13 (2001).

 7. M Mehrabi, et al., Nucl. Instrum. Metho. Phys. A846, 87 (2017) 24.

 8. S Bangaru and G Muralidharan. Physica B 407 (2012) 2185.

 9. V Chernov, et al., Radiation Protection Dosimetry 100 , 1-4 (2002) 425.


10. S Polosan, et al., J. Optoelectronics and advanced materials 10 (2008) 3008.


11. S Bangaru and G Muralidharan. Radiation Effect and Defects in Solids. 169 (2014) 9.


12. P M Bhujbal and S J Dhoble. Luminescence. 28 (2013) 879.


13. G G Kitis, et al., J. Phys. D:Appl. Phys. 31 (1998) 2636.


14. K S Chung, et al., Radiation Protection Dosimetry. 115, 1-4 (2005) 345


15. H G Balian and N W Eddy. Nucl. Instr. Meth. 145 (1977) 389.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی