نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در این مقاله نوع جدیدی از تقارن در تابع انحراف بزرگ یک جریان جمع پذیر زمانی معرفی می‌شود. این جریان از جریان منتسب به نرخ تولید آنتروپی که دارای تقارن از دیدگاه قضیه افت و خیز است، متمایز است. دلیل این تقارن، مشابه تقارن گالاوتی- کوهن- اوانس- موریس، وارونی زمانی است. تقارن هنگامی که دسته‌بندی خاصی از مسیرهای تصادفی فضا- زمانی در فضای پیکر‌بندی‌های میکروسکپی سامانه صورت گیرد، خود را نمایان می‌کند. نتایج محاسبات نشان می‌دهند که چند جمله‌ای مشخصه مولد اصلاح شده این جریان دارای تقارن نیست، هر چند کوچک‌ترین ویژه مقدار این مولد دارای تقارن است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new symmetry for large deviation functions of time-integrated dynamical variables

نویسندگان [English]

 • F Jafarpour Hamadani
 • P Torkaman

Physics Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

A new type of symmetry in the large deviation function of a time-integrated current is introduced. This current is different from the fluctuating entropy production for which the large deviation function is symmetric in the content of the fluctuation theorem. The origin of this symmetry, similar to that of the Gallavotti-Cohen-Evans-Morriss symmetry, is related to time-reversal. The symmetry is more unveiled when one performs an appropriate grouping of stochastic trajectories in the space of microscopic configurations. It turns out that the characteristic polynomial of the modified generator of this current is not symmetric; however, its minimum eigenvalue is symmetric.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • out of equilibrium systems
 • fluctuation theorem
 • large deviation in out of equilibrium systems
 • symmetries of large deviation function
 1. D J Evans, E G D Cohen and G P Morriss, Rev. Lett. 71 (1993) 2401.

 2. D J Evans and D J Searles, Rev. E 50 (1994) 1645.

 3. G Gallavotti and E G D Cohen, Rev. Lett. 74 (1995) 2694.

 4. G Gallavotti and E G D Cohen, Stat. Phys. 80 (1995) 931.

 5. J L Lebowitz and H Spohn, Stat. Phys. 95 (1999) 333.

 6. R J Harris, G M Schütz, Stat. Mech. P 07020 (2007).

 7. U Seifert, Rev. Lett. 95 (2005) 040602.

 8. A C Barato, R Chetrite, H Hinrichsen, and D Mukamel, J. Stat. Mech., P10008 (2010).

 9. A C Barato, R Chetrite, H Hinrichsen, and D Mukamel, Stat. Phys., 146 (2012) 294.

 10. A C Barato, R Chetrite, Phys. A: Math. Theor. 45 (2012) 485002.

 11. J Schnakenberg, Mod. Phys. 48 (1976) 571.

 12. H Touchette, Rep. 478 (2009) 1.

 13. G M Schütz, Phase transitions and critical phenomena, vol 19 (2001) London: Academic.

 14. D Andrieux and P Gaspard, Stat. Phys. 127 (2007) 107.

 15. D Andrieux and P Gaspard, R. Physique. 8 (2007) 579.


R L Jack, Phys. Rev. E 100 (2019) 012140.

تحت نظارت وف ایرانی