نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ‏

چکیده

در تحقیق حاضر بر پایة تئوری پتانسیل مجاورت به مطالعة سیستماتیک نقش اثرات انرژی سطحی و همچنین وابستگی دمایی در تحلیل پدیدة مانع همجوشی در واکنش‌های یون-سنگین پرداخته‌ایم. برای این منظور، محاسبات پتانسیل برهم‌کنشی را با استفاده از نسخۀ اصلی پتانسیل مجاورت 1977 (77 Prox.) انجام داده‌ایم و در بخش محاسبات سطح مقطع همجوشی نیز از رویکرد جفت‌شدگی کانال‌ها بهره گرفته‌ایم. سیستم‌های همجوشی مورد بررسی در این تحقیق شامل واکنش‌های یون- سنگین 11B+197Au، 12C+198Pt، 16O+208Pb، 28Si+64Ni، 28Si+94Mo، 32S+8958Ni+58Ni، 34S+8912C+204Pb و 36S+64Ni هستند که همگی در شرط Q<0 صدق می‌کنند و حاصل‌ضرب اعداد اتمی هسته‌های شرکت‌کننده در آنها در محدودة 784 ≥ Z1Z2 ≥ 392 قرار دارند. محاسبات اولیه نشان می‌دهند که مدل 77 Prox. مقادیر تئوری سطح مقطع همجوشی را به ویژه در نواحی انرژی پایین‌تر از سد همجوشی، کمتر از داده‌های تجربی متناظر پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که اعمال اثرات فیزیکی یاد شده، موجب افزایش این مقادیر و در عین حال بهبود توافق آنها با داده‌های آزمایشگاهی سطح مقطع در واکنش‌های انتخابی می‌شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اثرات وابستگی به انرژی برای ثابت انرژی سطحی 0γ صورتمندی مجاورت در محدودۀ انرژی‌های خیلی کم توانسته‌ایم رفتار داده‌های تجربی سطح مقطع‌های همجوشی، ضریب اخترفیزیکی S(E) و همچنین مشتق لگاریتمی L(E) را در این نواحی به خوبی بازتولید کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic study of the fusion hindrance phenomenon using the proximity potential approach: signature of the energy-dependent effects of the surface energy coefficient

نویسندگان [English]

 • R Gharaei
 • B Azadegan
 • A Fuji
 • A A Mowlavi

Department of Physics, Sciences Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Khorasan Razavi, Iran.

چکیده [English]

In the present study, we have systematically studied the role of surface energy coefficient as well as temperature dependence in the fusion hindrance phenomenon of the heavy-ion reactions using the proximity potential formalism. To this end, we have performed the calculations of the interaction potential using the original proximity potential 1977 (Prox. 77) and the fusion cross sections are calculated based on the coupled-channels (CC) approach. The considered fusion systems are including the heavy-ion reactions 11B+197Au, 12C+198Pt, 16O+208Pb, 28Si + 64Ni, 28Si + 94Mo, 58Ni+58Ni, 32S+89Y,34S+89Y, 12C+204Pb and 36S + 64Ni with conditions of Q <0 and charge product of the participant nuclei 392≤ Z1Z2 ≤784. Our preliminary calculations show the Prox. 77 model predicts the theoretical values ​​of the fusion cross-sections less than the corresponding experimental data especially in the energy regions below the fusion barrier. However, the imposing of the mentioned physical effects increases the calculated values of the fusion cross sections and thus improves their agreement with the experimental cross sections for the selected reactions. In addition, by considering the energy dependence on the surface energy constant γ0 of the proximity formalism at the low energy region we are able to reproduce well the fusion cross sections, the astrophysical factor S(E) as well as the logarithmic derivative L(E) in these regions.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • heavy-ion fusion reactions
 • fusion hindrance phenomenon
 • proximity potential
 • coupled-channels calculations
 • surface energy coefficient
 1. C L Jiang, et all, Rev. Lett. 89 (2002) 052701.

 2. C L Jiang, K E Rehm, R V F Janssens, H Esbensen, I Ahmad, B B Back, P Collon, C N Davids, J P Greene, D J Henderson, G Mukherjee, R C Pardo, M Paul, T O Pennington, D Seweryniak, S Sinha, and Z Zhou, Rev. Lett. 93 (2004) 012701.

 3. C L Jiang et al., Lett. B 640 (2004) 18.

 4. A M Stefanini et al., Rev. C 92 (2015) 064607.

 5. A B Balantekin, and N. Takigawam, Mod. Phys. 70 (1998) 77.

 6. K Hagino, and N Takigawam, Theor. Phys. 128 (2012) 1061.

 7. K Hagino, N Takigawa, M Dasgupta, D J Hinde, and J R Leigh, Rev. C 55 (1996) 276-284.

 8. A Kyuz and A Winther, Proceedings of the Enrico Fermi School of Physics, 1979, Course on Nuclear Structure and Heavy-Ion Reactions, edited by R A Broglia, C H Dasso, and R Ricci North Holland, Amsterdam )1981).

 9. G Montagnoli, A M Stefanini, et al., Rev. C 82 (2010) 064609.

 10. S Misicu, and H Esbensen, Rev. Lett. 96 (2006) 112701.

 11. S Misicu and H Esbensen, Rev. C 75 (2007) 034606.

 12. R Gharaei, J. G: Nucl. Part. Phys. 44 (2017) 045108.

 13. H Esbensen, Rev. C 77 (2008) 054608.

 14. C L Jiang, K E Rehm, H Esbensen, et all., Rev. Lett. 81 (2010) 024611.

 15. V Yu Denisov, Rev. C 89 (2014) 044604.

 16. M Salehi and O N Ghodsi, Chin .Phys. Lett. 30 (2013) 042502.

 17. I V J Lienhard, and V J H Lienhard, “A Heat Transfer Textbook”, Phlogiston Press, Cambridge, Massachusetts, USA (2003).

 18. A P Froba, S Will, and A Leipertz, J. Thermophys. 21 (2000) 1225.

 19. O N Ghodsi, and R Gharaei, Rev. C 88 (2013) 054617.

 20. A Shrivastava, K Mahata V Nanal, S K Pandit, V V Parkar, P C Rout, N Dokania, K Ramachandran, A Kumar, A Chatterjee, and S Kailas, Rev. C 96 (2017) 034620.

 21. A Shrivastava, K Mahata, S K Pandit, V Nanal, T Ichikawa, K Hagino, A Navin, C S Palshetkar, V V Parkar , K Ramachandran, P C Rout, Abhinav Kumar, A Chatterjee, S Kailas, Lett. B 755 (2016) 332.

 22. M Dasgupta, D J Hinde, A Diaz-Torres, B Bouriquet, Catherine I Low, G J Milburn, and J O Newton, Rev. Lett. 99 (2007) 192701.

 23. C L Jiang, B B Back, H Esbensen et al., Lett. B 640 (2006) 18.

 24. D Ackermann, F Scarlassara, P Bednarczyk et al., Phys. A 583 (1995) 129.

 25. M Beckerman, J Ball, H. Enge et al., Rev. C 23 (1981) 1581.

 26. A Mukherjee, M Dasgupta, D J Hinde, K Hagino, J R Leigh, J C Mein, C R Morton, J O Newton, and H Timmers, Rev. C 66 (2002) 034607.

 27. R N Sagaidak, G N Kniajeva, I M Itkis et al., Rev. C 68 (2003) 014603.

 28. G Montagnoli, A M Stefanini, L Corradi, S Courtin, E Fioretto, F Haas, D Lebhertz, F Scarlassara, R Silvestri, and S Szilner, Rev. C 82 (2010) 064609.

 29. J Blocki, J Randrup, W J Swiatecki, and C F Tsang, Phys. (NY) 105 (1977) 427.

 30. I Dutt, and R K Puri, Rev. C 81 (2010) 044615.

 31. I Dutt, and R K Puri, Rev. C 81 (2010) 064609.

 32. W D Myers and W J Swiatecki, Phys. 81 (1966) 1.

 33. Hagino, N Rowley, and M Dasgupta, Phys. Rev. C 67 (2003) 054603.

 34. R Kumari, K Rajeev Puri, Phys. A 933 (2015) 135.

 35. I Dutt, Pramana J. Phys. 76 (2011) 921.

 36. K Hagino, N Rowley, and A T Kruppa, Phys. Commun. 123 (1999) 143.

 37. S Raman, C W Nestor Jr., and P Tikkanen, Data Nucl. Data Tables 78 (2001) 1.

 38. R H Spear, Data Nucl. Data Tables 42 (1989) 55.

 39. E M Burbidge, G Burbidge, W Fowler, and F Hoyle, Mod. Phys. 29 (1957) 547.

 40. C L Jiang, K E Rehm, B B Back, and R V F Janssens, Rev. C 79 (2009) 044601.

تحت نظارت وف ایرانی