نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، اراک

چکیده

دانش الگوی توزیع و انتشار عناصر پرتوزای طبیعی و مصنوعی و سطح تابش آنها در محیط زیست برای ارزیابی تأثیرات آن بر سلامتی انسان­ها و موجودات زنده بسیار مهم است. در این پژوهش، فعالیت ویژۀ عناصر پرتوزای طبیعی و مصنوعی برای 30 نمونه جمع­‌آوری شده از رسوبات بالادست و دهانۀ خروجی رود قره‌­سو به خلیج گرگان و همچنین رسوبات قسمت شرقی خلیج گرگان با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی اندازه­ گیری و نقشۀ توزیع آنها با استفاده از نرم­ افزار  سرفر و GIS ترسیم شد. فعالیت ویژۀ Ra226، Th232، K40 و Cs137 به ترتیب از 8/80 تا 31/92 ، از 11/16تا 43/19، از 183/77 تا 562/88  و از 0/83 تا 12/72 بر حسب Bq/kg  به دست آمد. در بالادست سرچشمۀ رود قره‌سو، میانگین غلظت Ra226، Th232، K40 و Cs137 در نمونه­ های خاک کنار رود قره­ سو بیشتر از رسوبات کف این رودخانه بود که نشان دهندۀ شستتشوی رسوبات و حمل عناصر پرتوزا توسط جریان آب و انتقال این عناصر به نقاط پایین­تر است. در دهانۀ رود قره­ سو و خلیج گرگان، الگوهای توزیع 232Th و 40K تقریبا مشابه یکدیگر هستند و بالاترین غلظت عناصر Ra226، Th232و K40 مربوط به رسوبات دهانۀ رود قره ­سو است. غلظت Cs137 در دهانۀ رود قره­ سو کمترین مقدار را دارد و با فاصله گرفتن از دهانه به سمت قسمت­های میانی خلیج گرگان بر غلظت آن افزوده می­شود که این الگوی انتشار نشان دهندۀ حرکت ­پذیری بالا و تمایل به رسوب­گذاری در نقاط آرام‌تر برای Cs137 است. مقادیر اندازه­ گیری شده برای کمیت­های پرتوشناختی و شاخص­های خطرپذیری ناشی از تابش­های هسته­ ای در این پژوهش در محدودۀ مجاز هستند و میزان تابش­های هسته­ ای موجود، سلامتی ساکنین منطقه را تهدید نمی­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of natural and artificial radioactive emission pattern in Qarasu River catchment in Gorgan Bay, northern Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Pourimani
 • Seyed Mohsen Mortazavi Shahroudi

Department of Physics, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Knowledge of distribution and emission pattern of natural and artificial radioactive elements and their radiation level in the environment is very important to assess its effects on human health and living organisms. In this study, the specific activity of natural and artificial radioactive elements for 30 soil and sediment samples collected from upstream and the outlet of Qarasu River to Gorgan Bay as well as sediments in the eastern part of Gorgan Bay were measured using High-Purity Germanium detector and their distribution map with using SURFER and GIS software was drawn. Specific activity of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs was obtained from 8.80 to 31.92, from 11.16 to 43.19, from 183.77 to 562.88 and from 0.83 to 12.72 in Bq/kg respectively.  Upstream of the Qarasu River, the average concentration of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in the soil samples beside the Qarasu River was higher than the sediments of the river, which indicates the washing of sediments and the transport of radioactive elements by water flow and transfer of these elements to lower areas. In Qarasu estuary and Gorgan Bay, 232Th and 40K distribution patterns are almost similar and the highest concentrations of 226Ra, 232Th and 40K elements are related to Qarasu estuary sediments. The concentration of 137Cs in the mouth of Qarasu River has the lowest value and increases with its distance from the mouth to the middle parts of Gorgan Bay, which indicates a high mobility and a tendency to sediment in calmer places for 137Cs. The measured values for radiological parameters and risk indices due to nuclear radiation in this study are within the allowable range and the amount of available nuclear radiation does not threaten the health of the inhabitants of the region‎‎‎.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • radiation
 • emission pattern
 • 137Cs
 • Gorgan Bay
 • Qarasu River
 1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), Sources, effects and risks of ionizing radiation, New York: Report to the General Assembly with annexes, 2008.

 2. S M El-Bahi, A Sroor, G Y Mohamed, and N S El-Gendy, J Radiation and Isotopes 123 (2017) 121.

 3. P Singh, N Rana, A Azam, A Naqvi, and D Srivastava, J Radiation Measurements 26 (1996) 683.

 4. N N Jibiri, and P E Biere, Iranian J Radiation Research 8 (2011) 201.

 5. M J Willson, Anthropogenic and naturally occurring radioactive materials detected on radiological survey of properties in Monticello, Utah, Environmental Health Physics; 26th midyear topical meeting, 1993564.

 6. M Fallah, S Jahangiri, H Jannadeleh, and M A Kameli, J Microchemica 146 (2019) 1090.

 7. K M Miller, J L Kuiper, and I K Helfer, J Environmental Radioactivity 12 (1990) 23.

 8. S U El-Kameesy, S Abd El-Ghany, S M El-Minyawi, Z Miligy, and E M El- Mabrouk, Turk J Eng. Env. Sci. 32 (2008) 245.

 9. M J Frissel and R Pennders, "Blackwell", Oxford (1983).

 10. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Sources and effects of ionizing radiation, New York: Report to the General Assembly with annexes, 1993.

 11. M A K Abdel Halim and A El-Taher, J Radioanal Nucl Chem 299 (2014) 1949.

 12. G Suresh, V Ramasamy, V Meenakshisundaram, R Venkatachalapathy, and V Ponnusamy, J Environ. Radioact. 102 (2011) 370.

 13. Geographic information system version 10.3 (GIS10.3) [Computer software]. 2014. Retrieved from https://www.esri.com

 14. Surfer version 19.1.189 (64-bit) [Computer software]. 2020. Retrieved from http://www.goldensoftware.com

 15. Kankash Civil Consulting Engineers, “Miankaleh Peninsula Water Resource Identification Studies”, Mazandaran Regional Water Company, 2008 (Persian).

 16. L Parsai and A M Mofidi Khajeh, Gorgan Bay Watershed Management, Challenges, Goals and Prospects, Fifth National Conference on Watershed Management Science and Engineering, Iran, Gorgan, 2009 (Persian). https://civilica.com/doc/86966

 17. International Atomic Energy Agency, (IAEA), Collection and Preparation of bottom sediment sample for analysis of radionuclides and trace element (IAEA-TECDOC-1360, Vienna) 2003.

 18. R Pourimani, and S M Mortazavi Shahroodi, Iranian J Medical Physics 15 (2018) 126.

 19. R Pourimani and F Anoosheh, Iranian J Medical Physics 12 (2015) 189.

 20. R Pourimani and M Mohebian, Iranian journal of Science and Technology Transaction A: Science 45 (2021)733.

 21. R Pourimani, and S Rahimi, Iranian J Medical Physics 13 (2016) 269.

 22. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Exposure to radiation from the natural radioactivity in building materials. Report by a Group of Experts, Nuclear Energy Agency Paris, France) 1979(.

 23. European Commission (UC), Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of building material, In EC radiation protection, 112, Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection )1999(.

 24. International Commission on Radiological Protection Recommendations of the ICRP Publication 60, Oxford: Pergamum Publication )1990(.

 25. N K Ahmed, A Abbady, A M El-arabi, R Michel, A H El-Kamel, and A G E.abbady, Indian J Pure & Applied Physics 44 (2006) 209.

 26. R Pourimani, and F Asadpour, Arak J Medical University 19 (2016) 9.

 27. R Pourimani, R Fardad, and M Mirzaei, J Enviromental Sciense and Technology 23, 6 (2022) 47 (Persian).

 28. H R Saad, and D Al-Azmi, Applied Radiation and Isotopes 56 (2002) 991.

 29. I C Mantazul, M N Alam, and S K S Hazari, Radiation and Isotopes 51 (1999) 747.

 30. V Ramasamy, S Murugesan, and S Mullainathan, The Indian Mineralogist 40 (2006) 9.

 31. M Krmar, J Slivka, E Varga, I Bikit, M Veskovic, J Geochemical Exploration 100 (2009) 20.

 32. P Ziqiang, Y Yin and G Mingqiang, Radiation Protection Dosimetry 24 (1988) 29.

 33. N N Jibiri, and I C Okeyode, Radiation Protection Dosimetry 147 (2011) 555.

 34. R Pourimani and T Davoodmaghami, Iranian J Medical Physics 15 (2018) 192.

 35. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. (UNSCEAR), Sources and effects of ionizing radiation, New York: Report to the General Assembly with annexes (2000).

تحت نظارت وف ایرانی