نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

در نظریۀ الکتروستاتیک ماکسول، پتانسیل الکتروستاتیکی مربوط به یک بار نقطه‌ای در مکان قرار گرفتن بار بی‌نهایت است. در این مقاله یک مدل فاقد تکینگی برای پتانسیل بار نقطه‌ای در حضور یک برش تکانة  p max براساس یک دگرگونش تک پارامتری از جبر هایزنبرگ در یک فضای فاز  بعدی ارائه می‌شود. به ازای ∞→pmax
نتایج به دست آمده در این مقاله به نتایج حاصل از الکتروستاتیک ماکسول معمولی برای یک بار نقطه‌ای تبدیل می‌شوند‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A singularity-free model for a point charge potential in the presence of a momentum cutoff in a D-dimensional Euclidean space (D>=3)

نویسندگان [English]

 • Saeed Nabipour
 • Seyed Kamran Moayedi

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

In Maxwell electrostatics the electrostatic potential of a point charge is singular at the position of the point charge. In this paper, a nonsingular model for a point charge potential is presented in the presence of a momentum cutoff pmax based on a one-parameter deformation of the Heisenberg algebra in a 2D-dimensional phase space. For pmax→∞, the results of this paper reduce to the results of ordinary Maxwell electrostatics for a point charge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • phase space
 • deformed Heisenberg algebra
 • Maxwell electrostatics
 • momentum cutoff
 • point charge potential ‎‎
 1. B Zwiebach, “A First Course in String Theory”, Cambridge University Press, Second Edition (2009).

 2. H Nastase, “String Theory Methods for Condensed Matter Physics”, Cambridge University Press (2017).

 3. K Andrew and J Supplee, J. Phys. 58 (1990) 1177.

 4. J D Jackson, “Classical Electrodynamics”, John Wiley & Sons, Inc. Third Edition (1999).

 5. A Rostami and S K Moayedi, Indian J. Phys. 75B (2001) 357.

 6. S K Moayedi and A Rostami, Phys. J. B 36 (2003) 359.

 7. A Rostami and S K Moayedi, Opt. A: Pure Appl. Opt. 5 (2003) 380.

 8. M Stone and P Goldbart, “Mathematics for Physics: A Guided Tour for Graduate Students”, Cambridge University Press, (2009).

 9. S Hossenfelder, Living Rev. Relativity 16 (2013) 2.

 10. S K Moayedi, M R Setare, and B Khosropour, Advances in High Energy Physics 2013 (2013) 657870.

 11. S K Moayedi, M R Setare, and H Moayeri, EPL 98 (2012) 50001.

 12. S K Moayedi, M R Setare, and B Khosropour, International Journal of Modern Physics A 28 (2013) 1350142.

 13. A V Silva, E M C Abreu, and M J Neves, International Journal of Modern Physics A 31 (2016) 1650096.

 14. A M Frydryszak and V M Tkachuk, Czechoslovak Journal of Physics 53 (2003) 1035.

 15. V M Tkachuk, Phys. 46 (2016) 1666.

 16. A Izadi and S K Moayedi, Annals of Physics 411 (2019) 167956.

 17. M Ranaiy and S K Moayedi, Modern Physics Letters A 35 (2020) 2050038.

 18. N Moeller and B Zwiebach, JHEP 10 (2002) 034.

 19. A Accioly, J H Neto, G Correia, G Brito, J de Almeida, and W Herdy, Physical Review D 93 (2016) 105042.

 20. M Abramowitz and I A Stegun, “Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables (AMS-55)”, Washington, DC: National Bureau of Standards (1972).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی