نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق، ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب پایۀ آهن SmFeAsO0.7F0.3 (Sm1111) است. Sm1111 با روش واکنش حالت جامد تک مرحله‌ای و در دمای پایین تهیه شد. برای اطمینان از روش ساخت Sm1111 و بررسی خواص ساختاری آن، آزمون پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. طیف حاصل از پراش پرتو ایکس با استفاده از نرم‌افزار MAUD مورد تحلیل قرار گرفت. پارامترهای شبکه، حجم سلول واحد، ارتفاع صفحات در ساختار بلوری، زوایای پیوندی، طول پیوندها و درصد خلوص ترکیب، محاسبه و با کارت استاندارد و نیز با نتایج موجود در مقالات مقایسه شد. نمونه ساختار چهاروجهی با گروه تقارنی P4/nmm دارد و درصد فاز اصلی ٪۸۰ است. با کاهش دمای کلوخه سازی، فاز اصلی ماده افزایش و فاز ناخالصی کاهش یافت. تصاویر  SEM عدم ذوب شدگی و تشکیل دانه‌های ترکیب را نشان داده و نیز دیده شد که با کاهش دمای پخت، میزان تخلخل در نمونه کاهش و اندازة دانه‌ها افزایش می‌یابد. نتایج تحلیل‌ها نشان دهندة مناسب بودن دمای پخت حدود ºC۹۰۰ برای سنتز ترکیب SmFeAsO0.7F0.3، در مقایسه با دمای بالای ºC۱۲۰۰ پپیشنهاد شده در بسیاری از مقالات، است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation and investigation of the structural properties of SmFeAsO0.7F0.3 compound

نویسندگان [English]

 • H Shakeripour
 • Eleheh Dashtbani Katayouncheh
 • Faezeh Fayazi

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

SmFeAsO0.7F0.3 polycrystalline bulk iron-based compound were prepared by one-step solid state reaction method at low sinter temperature. The aim was: to find the optimum preparing method for the compound and then to study its structural properties. The X-ray diffraction spectrum of the samples was analyzed using MAUD software. XRD measurements were used to characterize the crystal structure, phase purity, lattice parameters, ‎unit cell volume and bonding angles and intervals of the samples. The results were compared with JCPDS reference pattern and the reports in the literatures, to ensure the accuracy of the synthesis. The XRD analyses revealed an increase in the phase purity above 80%, by lowering the sinter temperature down to 900 ºC. Also, the samples have a tetragonal crystal structure with P4/nmm symmetry, at room temperature. The SEM images show the samples are almost homogeneous with some porosity. The porosity decrease and the grain size grow by decreasing the sinter temperature. These results show the preparation of good quality samples at low temperature of 900 ºC compared to 1200 ºC which usually is used for preparation of this family of compound.

کلیدواژه‌ها [English]

 • iron based compound
 • solid state reaction
 • SmFeAsO0.7F0.3
 1. H Hosono and K Kuroki, Physica C: Superconductivity and its Applications 514 (2015) 399. ; H Hosono, et al., Materials Today 21, 3 (2018) 278.
 2. Y Kamihara, et al., Journal of the American Chemical Society 128, 31 (2006) 10012.
 3. C de La Cruz, et al., Nature 453 (2008) 899.
 4. Z Liu, et al., Journal of Materials Science & Technology 27, 3 (2011) 232.
 5. G Wu, et al., Journal of Physics: Condensed Matter 21, 14 (2009)142203.
 6. Z Gao, et al., Superconductor Science and Technology 21, 11 (2008) 112001.
 7. Y Ma, et al., Physica C: Superconductivity 469, 9-12 (2009) 651.
 8. B Lorenz, et al., Physical Review B 78, 1 (2008) 012505.
 9. G Garbarino, et al., Physical Review B 84, 2 (2011) 024510.
 10. C H Lee, et al., Journal of the Physical Society of Japan 77, 8 (2008) 083704.
 11. M Fujioka, et al., Journal of the Physical Society of Japan 82, 9 (2013) 094707.
 12. Y Kamihara and H Hosono, “Photonic and Electronic Properties of Fluoride Materials”, Elsevier (2016).
 13. S Singh, et al., IEEE Transactions on Applied Superconductivity 23, 3 (2013) 7300605.
 14. A Babu, et al., Journal of Alloys and Compounds 514 (2012) 1.
 15. P Aswathy, et al., Journal of Low Temperature Physics 178, 5-6 (2015) 285.
 16. F S Tehrani, Phd Thesis, Alzahra University (2019).
 17. K Kuroki, et al., Physical Review B 79, 22 (2009) 224511.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی