نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم - گروه فیزیک - عضو هیات علمی

3 گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر از روش احتراقی محلول توسط نمک کلرید پتاسیم برای سنتز نانوذرات فریت کبالت استفاده شد. از نمک کلرید پتاسیم به عامل افزایش دهندۀ سطح ویژه و از اسید نیتریک به‌عنوان اکسندۀ کمکی و عامل تنظیم pH استفاده شد. اثر هم‌زمانpH  اولیۀ محلول واکنش و اندازۀ افزودن نمک کلرید پتاسیم بر سطح ویژه، خواص ساختاری، ریزساختاری و مغناطیسی پودرهای سنتزی مطالعه شد. بدین منظور از تحلیل‌های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، تبدیل فوریۀ فروسرخ، مغناطیس‌سنج نمونۀ ارتعاشی در دمای اتاق، و روش برونئر – امت – تل‌لر استفاده شد. نتایج نشان دادpH  اولیه و اندازۀ نمک کلرید پتاسیم اثر متقابل بر سطح ویژه پودرهای فریت کبالت داشت. در شرایط بهینه پودرهای فریت کبالت با سطح ویژۀ  بالا g-1 m2 77/87 با موفقیت سنتز شد. پودرهای سنتزی ریزساختار مزو متخلخل و رفتار مغناطیسی سخت داشتند‏.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancement of specific surface area of CoFe2O4 powders synthesized by KCl-assisted solution combustion: effect of KCl content and initial pH

نویسندگان [English]

 • Saedeh Omidi 1
 • Abdol Mahmood DAVARPANAH 2
 • Ahmad Reza Abbasian 3

1 Department of Physics, Faculty of Sience, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Department of Physics Faculty of Science University of Sistan and Baluchestan

3 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

In the present study, the potassium chloride-assisted solution combustion method was used to synthesize cobalt ferrite nanoparticles. Potassium chloride salt was used as a specific surface enhancer and nitric acid was used as an auxiliary oxidizer and pH regulator. The simultaneous effect of the initial pH of the solution and the amount of added potassium chloride salt on the specific surface area, structural, microstructural and magnetic properties of synthetic powders were studied. X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared (FT-IR), Vibrating Sample Magnetometer (VSM) at room temperature and Brunnauer–Emmet–Teller (BET) method were used for those purposes. The results showed that the initial pH and the amount of potassium chloride salt had an interaction effect on the specific surface area of cobalt ferrite powders. Under optimal conditions, cobalt ferrite powders with high specific surface area of 87.77 m2g-1 were successfully synthesized. Synthetic powders had mesoporous microstructure and hard magnetic behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cobalt ferrite
 • nanoparticles
 • magnetization
 • salt addition
 • solution combustion
 • specific surface area
 1. T M Hakami, et al., Journal of Molecular Structure 1165 (2018) 344.
 2. F Kaedi, et al., RSC Advances 11 (2021) 11813.
 3. F Kaedi, et al., Ceramics International 46 (2020) 25741.
 4. F Kaedi, et al., New Journal of Chemistry 43 (2019) 3884.
 5. A R Abbasian, et al., International Journal of Nano Dimension 11 (2020) 144.
 6. S A Hosseini, et al., International Journal of Environmental Science and Technology 16 (2019) 7455.
 7. K K Kefeni and B B Mamba, Sustainable Materials and Technologies 23 (2020) e00140.
 8. R Jasrotia, et al., Journal of Solid State Chemistry 289 (2020) 121462.
 9. P Akhtar, et al., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32 (2021) 7692.
 10. M Deepty, et al., Sensors and Actuators B: Chemical 316 (2020) 128127.
 11. I C Sathisha, et al., Journal of Alloys and Compounds 848 (2020) 156577.
 12. W Zayani, et al., International Journal of Energy Research 45 (2021) 5235.
 13. M Qin, et al., Advanced Science 8 (2021) 2004640.
 14. M Amiri, M Salavati Niasari, and A Akbari, Advances in Colloid and Interface Science 265 (2019) 29.
 15. S B Somvanshi, et al., Ceramics International 46 (2020) 7642.
 16. B Sarani, M Rahmani, and A R Abbasian, Journal of Particle Science & Technology 6 (2020) 103.
 17. M Baninaam, S A Hosseini, and A R Abbasian, Applied Petrochemical Research 10 (2020) 49.
 18. S Shojaei, et al., Chemistry Select 6 (2021) 4782.
 19. S A Hosseini, M Davodian, and A R Abbasian, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 75 (2017) 97.
 20. S A Hosseini, V Majidi, and A R Abbasian, Journal of Sulfur Chemistry 39 (2018) 119.
 21. S Gomroki, et al., International Journal of Applied Ceramic Technology 18 (2021) 2099.
 22. A R Abbasian, M R Rahimipour, and Z Hamnabard, Procedia Materials Science 11 (2015) 336.
 23. L E Caldeira, et al., Ceramics International 46 (2020) 2465.
 24. M Basak, et al., Materials Chemistry and Physics 264 (2021) 124442.
 25. A R Abbasian, et al., Journal of the Australian Ceramic Society 56 (2020) 1119.
 26. M S Al Maashani, et al., Journal of Alloys and Compounds 817 (2020) 152786.
 27. A R Abbasian and M Rahmani, Inorganic Chemistry Communications 111 (2020) 107629.
 28. A R Abbasian and M Shafiee Afarani, Applied Physics A 125 (2019) 721.
 29. M Khodaei and S Fayazzadeh, Materials Research Express 6 (2019) 086115.
 30. M S Morassaei, S Zinatloo Ajabshir, and M Salavati Niasari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 27 (2016) 11698.
 31. M K Lee and S Kang, Ceramics International 45 (2019) 6665.
 32. W Wen and J M Wu, ACS Applied Materials & Interfaces 3 (2011) 4112.
 33. A R Abbasian, A Mahvary, and S Alirezaei, Ceramics International 47 (2021) 23794.
 34. A L Mehring, W H Ross, and A R Merz, Preparation of Potassium Nitrate, Industrial & Engineering Chemistry 21 (1929) 379.
 35. M Hess, et al., “Uptake of Nitric Acid on NaCl Single Crystals Measured by Backscattering Spectrometry” Springer Netherlands, Dordrecht (2007).
 36. B Pourgolmohammad, S Masoudpanah, and M Aboutalebi, Ceramics International 43 (2017) 3797.
 37. H Mostaan, et al., Ceramics International 43 (2017) 2680.
 38. X Li, et al., Journal of Alloys and Compounds 841 (2020) 155710.
 39. E J Choi, et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials 262 (2003) L198.
 40. Y Qu, et al., Materials Letters 60 (2006) 3548.
 41. C H Yan, et al., Solid State Communications 111 (1999) 287.
 42. M Houshiar, et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials 371 (2014) 43.
 43. A Manohar, et al., Ceramics International 46 (2020) 28035.
 44. M Shaterian, A Rezvani, and A R Abbasian, Journal of Polymer Research 28 (2021) 170.
 45. A M Davarpanah, et al., Journal of Molecular Structure 1175 (2019) 445.
 46. M Shaterian, A Rezvani, and A R Abbasian, Materials Research Express 6 (2020) 1250e1255.
 47. A Mazrouei and A Saidi, Materials Chemistry and Physics 209 (2018) 152.
 48. P Sinuhaji, et al., Case Studies in Thermal Engineering 26 (2021) 101040.
 49. C Z Najeehah, K T Chaudhary, and J Ali, Solid State Phenomena 307 (2020) 58.
 50. X Zhang, et al., Journal of Alloys and Compounds 475 (2009) L34.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی