نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده آموزش، دانشگاه القادسیه، الدیوانیه، عراق

2 گروه فیزیک، دانشکده آموزش دختران، دانشگاه کوفه، عراق

3 گروه فنون رادیولوژی، دانشگاه المستقبل، عراق

چکیده

قرار گرفتن طولانی مدت در معرض رادون، خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می‌دهد. نگرانی عمومی قابل توجهی در مورد استشمام رادون از مصالح ساختمانی و سهم آن در میزان رادون خانگی وجود دارد. برای رفع این نگرانی، نرخ استشمام رادون برای 24 نمونۀ مختلف از مصالح ساختمانی که معمولاً در خانه‌های الدیوانیه عراق استفاده می‌شود، با استفاده از آشکارسازهای ردیاب هسته‌ای حالت جامد (CR-39) تعیین شد. بیشترین سهم در گرانیت ایتالیا، (Bq/m3) 11٫38 ± 169٫04 ، (mBq/m2h) ۳۸۶٫۱۸۴  و (mSv/y) 4٫26  به ترتیب برای غلظت رادون، نرخ استشمام رادون سطحی و دز مؤثر سالانه است. از سوی دیگر، کمترین سهم در گچ نجف با غلظت رادون (Bq/m3)، نرخ استشمام رادون (mBq/m2h) و دز موثر سالانه (mSv/y) در حدود  0٫11 ± 11٫40 ، 22٫716 و 0٫284 مشاهده شد. میانگین مقادیر این سه کمیت‌ به ترتیب 7٫50 ± 104٫276   ، 108٫21 و 1٫45 به دست آمدند. متوسط دز مؤثر سالانۀ غلظت رادون با توجه به مقدار حدی استاندارد موجود در ICRP قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Radon exhalation study in building materials used in Al - Diwaniyah governorate, Iraq

نویسندگان [English]

 • Shatha F. Alhous 1
 • Abbas Abd Sweaf 2
 • Ansam F. Showard 3

1 Department of Physics, College of Education, University of Al-Qadisiyah, Al-Diwaniyah, Iraq

2 Department of Physics, Faculty of Education for Girls, University of Kufa, Iraq

3 Radiological Techniques Department, Al-Mustaqbal University, Iraq

چکیده [English]

Long-term exposure to radon increases the risk of developing lung cancer. There is a considerable public concern about radon exhalation from building materials and its contribution to indoor radon levels. To address this concern, radon exhalation rates were determined for 24 different samples of building material commonly used in Al - Diwaniyah, Iraq dwellings, using solid-state nuclear track detectors (CR-39). The highest contribution is found in Granite from Italy, 169.04  ±  11.38 (Bq/m3), 386.184 (mBq/m2h), and 4.26 (mSv/y) for radon concentration, surface radon exhalation rate, and the annual effective dose, respectively. On the other hand, the lowest contribution is found in Gypsum from Najaf - Iraq with radon concentration (Bq/m3), radon exhalation rate (mBq/m2h), and the annual effective dose (mSv/y) of about 11.40  ±  0.11, 22.716, and 0.284. The obtained average values of these three quantities are 104.276  ±  7,50, 108.21, and 1.45, respectively. The average annual effective dose of radon concentrations is acceptable, compared with the standard limit value presented in ICRP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • radon exhalation
 • radon concentration
 • building materials
 • annual effective dose
 1. C Leroy and P G Rancoita, “Principles of Radiation Interaction with Mater and Detection”, Singapore, World scientific Pub. Co., (2004).
 2. M S Aswood, A A Salih, and M S Al Musawi, Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing 1234, 1 (2019) 012003-8.
 3. A F Maged and F A Ashraf, Geochem. Health. 27 (2005) 485.
 4. H K Obaed and M Sh Aswood, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; IOP Publishing 928, 7 (2020) 072043-12.
 5. J Chen, N M Rahman, and I A Atiya, Environ. Radioact. 101 (2010) 317.‏
 6. N F Salih, M Sh Aswood, and A A Hamzawi, Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing 1234, 1 (2019) 012024-10.
 7. M Sh Aswood, S F Alhous, and S A Abdulridha, Environ. Pollut. Technol. 21 (2022) 331.‏
 8. J Magill and J Galy, “Radioactivity Radionuclides Radiation”, Germany: Springer- Velag (2005).
 9. UNSCEAR, UN. "Sources and effects of ionizing radiation." United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (2000).
 10. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and Effects of Ionizing Radiation, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2008 Report, Volume I: Report to the General Assembly, with Scientific Annexes A and B-Sources. United Nations, 2010.
 11. World Health Organization, “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective”, World Health Organization (2009).
 12. Q Guo and J Cheng, Nucl. Sci. Technol. 42 (2005), 588.
 13. S A Kadhim, et al., AIP Conference Proceedings, AIP Publishing LLC 2386 (2022) 080004-9.
 14. A Y Kadhim, K H Al-Ataya, and M Sh Aswood, Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing (2020).
 15. S F Alhous, et al., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; IOP Publishing (2020).
 16. A F Showard and M Sh Aswood, Polish J. Medical Phys. Eng. 26 (2020) 143.
 17. A E El-Zain, Technol. Radiat. Prot. 29 (2014) 307.
 18. M Sh Aswood, M S Jaafar, and N F Salih, Res. 37 (2018) 646.‏
 19. M Sh Aswood, M S Jaafar and N F Salih, J. Sci. Technol. Soc. 5 (2017) 9.‏
 20. A Auvinen, J. Cancer. 10 (2005)109.
 21. A A Al-Hamzawi, PhD Thesis, College of school of physic, Malaysia University (2015).
 22. ICRP, International Commission on Radiological Protection, Against Radon-222 at Home and Work, Annual of the ICRP Pergamon, 23 (1993) 48.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی